Begroting

Archief

Begroting 2018

Bekijk de speciale website voor de Begroting 2018.

U kunt de Begroting 2018 (2.2 MB) en het Bijlagenboek begroting 2018 (1.2 MB) ook als pdf inzien.

 

Begroting 2017

Bekijk de Begroting 2017 (906 KB) en het Bijlagenboek begroting 2017 (768 KB).

Deze begroting heeft een andere opzet dan u gewend bent. De opbouw van deze begroting is mede tot stand gekomen op basis van het advies van de werkgroep ‘Harmonisatie en verbetering programmabegroting’, een werkgroep bestaande uit de wethouders Financiën van beide gemeenten, twee vertegenwoordigers uit elke gemeenteraad ondersteunt door de ambtelijke organisatie.

In 2015 heeft de werkgroep advies uitgebracht voor een vernieuwde opzet van de programmastructuur. Voor de gemeente Boxtel is voorgesteld om het aantal programma’s terug te brengen naar 5 en het aantal beleidsproducten naar 32. De gemeenteraad heeft het advies tot wijziging en harmonisatie overgenomen.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

  • wat valt er onder het programma;
  • de gemeenschappelijkheid binnen het programma;
  • de missie;
  • de visie;
  • kosten per beleidsproduct;
  • een financiële analyse.

De beleidsproducten zijn als volgt opgebouwd:

  • wat valt er onder het beleidsproduct;
  • waar staat onze gemeente;
  • wat willen we bereiken inclusief de benoeming van beleidsindicatoren;
  • wat gaan we daar in het betreffende begrotingsjaar voor doen.

Groeipad naar harmonisatie en kwaliteitsimpuls

Wij realiseren ons dat nog niet overal indicatoren benoemd zijn en niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd. Het harmoniseren en verbeteren van de programmabegroting is een meerjarig verbetertraject. Bij de begroting 2017 is hierin door de werkgroep een eerste stap gezet door middel van het nieuwe format.

Na de programmabegroting 2017 evalueert de werkgroep het proces tot nu toe en zal daarna verder vorm en inhoud geven aan de verbeterpunten en de ambitie om het SMART begroten en verantwoorden te verbeteren. Het verbetertraject richt zich op: vasthouden, consolideren en verbeteren.