Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Boxtel

09-08-2017

De burgemeester maakt bekend dat hij op 7 augustus 2017 heeft besloten tot het aanwijzen van een gebied waar tijdelijk met vaste camera’s toezicht wordt gehouden ter bewaking van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht betreft een beperkt gebied in de directe omgeving van de Markt tijdens de kermis 2017. 

Het besluit (197 KB)treedt in werking op 11 augustus 2017. De camera's worden voor de periode van 18 augustus 2017 van 19.00 uur tot 24 augustus 2017 2.30 uur gebruikt.

Indienen bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Burgemeester van de gemeente Boxtel, postbus 10.000 5280 DA Boxtel; 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost- Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.