Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

16-02-2017

Update 16 februari 2017

Woensdag 15 februari heeft het tv-programma Zembla opnieuw het item behandeld over SBR-rubbergranulaat met de titel “Gevaarlijk spel, het vervolg”. Aangezien het programma wellicht vragen oproept, willen we u graag opnieuw informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Boxtel. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten, daar wordt geconcludeerd dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.  De gemeente volgt het standpunt van zowel Vereniging Sport en Gemeenten als het RIVM en stelt zich dan ook op het standpunt dat er gesport kan worden op de kunstgrasvelden binnen de gemeente.    

Hoe nu verder

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in februari/maart 2017.  Mede naar aanleiding van deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd worden over de twee verschillende normen voor mengsels en producten. Zodra hierover meer nieuws te melden valt zullen wij u daarover uiteraard informeren.   

Recent onderzoek Amerika

Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”

Veel gestelde vragen

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat

Update 29 november 2016

Zondagavond 27 november j.l. is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden.

Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm. Hierover is opnieuw uitvoerig contact geweest met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. De gemeente volgt hierin het standpunt van zowel Vereniging Sport en Gemeenten als het RIVM. 

Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij wachten dit officiële onderzoek af. 

Gebruik rubbergranulaat in Boxtel

In Boxtel wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden bij sportverenigingen. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert.

Woensdag 5 oktober heeft het programma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van dit rubbergranulaat. Een bepaalde stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen kankerverwekkend.

Aangezien het programma wellicht vragen oproept, willen we u graag informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Boxtel.

Het materiaal

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Het wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht. 

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.

Hoe is de situatie in Boxtel?

In Boxtel gebruiken we de rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. 

Op basis van het RIVM-advies en de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd is door verenigingen in Boxtel voor het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast.

Hoe nu verder?

Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er onacceptabele risico’s zijn, dan zullen de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast. En zullen wij ons daar ook aan moeten houden, zover is het echter nog niet.

Maandag 10 oktober is bij de KNVB in Zeist met een brede delegatie vergaderd over de gevolgen van de uitzending van Zembla en de ontstane onrust over mogelijke gezondheidsrisico's bij het sporten op rubber ingestrooide kunstgrasvelden.

In de vergadering heeft het RIVM nogmaals benadrukt dat sporten op rubber ingestrooid kunstgras gewoon mogelijk is. KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten steunen deze opvatting en hebben volledig vertrouwen in het RIVM. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en zal eind 2016 worden opgeleverd. Zodra de onderzoeksopzet gereed is, zal deze voor iedereen online worden gepubliceerd. 

In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid.

Test rubberkorrels

24 oktober - De autobandenbranche biedt sportclubs die ongerust zijn over het spelen op kunstgras een test aan om te kijken wat voor rubberkorrels er op hun velden liggen. De branche houdt vol dat korrels van het veelgebruikte SBR-rubber volkomen veilig zijn. Vanaf volgende week kunnen clubs (en gemeenten) op een speciale website (www.SBRcheck.nu) checken of ook zij dat SBR-rubber op hun velden hebben. Bij twijfel kunnen zij zich melden bij de Vereniging Band en Milieu. Die zal dan monsters nemen en die kosteloos door deskundigen laten onderzoeken.

Reactie RIVM

De reactie van het RIVM op de aankondiging van RecyBem en VACO om onderzoek in te stellen. Het is voor het RIVM onbekend op welke wijze het onderzoek van de autobandenbranche vorm krijgt. Het RIVM wijst er wel op dat het moeilijk is om de betekenis van enkelvoudige analyseresultaten te duiden.

Op 7 oktober heeft minister Schippers (VWS) het RIVM opdracht gegeven tot onderzoek naar rubbergranulaat. Dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek en veldonderzoek op 50 tot 100 kunstgrasvelden. Uit deze combinatie van onderzoek wordt inzichtelijk wat er in het rubbergranulaat zit, of er onder normale omstandigheden stoffen uit het granulaat vrijkomen en of dit mogelijk effecten op de gezondheid kan hebben. In december worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd.

Uiteraard blijft het RIVM ook geïnteresseerd in informatie van andere partijen. Vereniging Sport en Gemeenten en KNVB onderschrijven het standpunt van RIVM.