Beeldvormende bijeenkomsten gemeenteraad 13 en 15 november 2018

12-11-2018

Op dinsdagavond 13 november 2018 staan er voor de gemeenteraad een drietal info-/uitwisselingsbijeenkomsten op het programma. Deze vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Informatie-/uitwisselingsbijeenkomst Klachtenafhandeling gemeente Boxtel 19.30 - 20.30 uur

Wat wordt er besproken?

De gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om de huidige stand van zaken op het gebied van klachten in beeld te brengen. Op basis hiervan wordt bekeken of het noodzakelijk is om tot een andere richting te komen, bijvoorbeeld het instellen van een gemeentelijke ombudscommissie. Wat is het verschil tussen 'melding', 'klacht' en 'bezwaar'? Om welke aantallen gaat het? Welke procedures horen daarbij?

Informatie-/uitwisselingsbijeenkomst Ruimtebehoefte ondernemers binnen Boxtel 20.45-21.45 uur

Wat wordt er besproken?

In Boxtel is men van start gegaan met een onderzoek naar de ruimtebehoefte van ondernemers binnen Boxtel. Dit om goede input te kunnen leveren in de regionale discussie over bedrijventerreinen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer informatie gegeven over het proces naar de regionale ruimtediscussie en worden de eerste lokale resultaten met u gedeeld.

Informatie-/uitwisselingsbijeenkomst Risicomanagement en weerstandsvermogen 22.00-22.30 uur

Wat wordt er besproken?

De notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen stelt de kaders voor het uitvoeren van risicomanagement binnen de gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente Boxtel en MijnGemeenteDichtbij. De notitie is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 december a.s. In de bijeenkomst van 13 november wordt de notitie kort toegelicht.

 

Bijwonen bijeenkomsten

Deze bijeenkomst worden georganiseerd voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige ge├»nteresseerden zijn van harte welkom op dinsdag 13 november. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Informatie 

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Hier vindt u de stukken van de avond van 13 november. Of neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 52 85 of per email via griffie@boxtel.nl.

 

 

Op donderdagavond 15 november a.s. vindt een beeldvormende bijeenkomst plaats voor de raden van Boxtel en Sint-Michielgestel met het thema: 

'Van klimaatakkoord naar Regionale Energie Strategie, van Regionale Energie Strategie  naar energie neutrale gemeente'.

Waar wordt deze bijeenkomst gehouden?

Deze bijeenkomst vindt op 15 november 2018 plaats in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel,  Meanderplein 1.  

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor raads- en steunfractieleden. Overige belangstellende kunnen als toehoorder aanwezig zijn. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Informatie 

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Hier vindt u de stukken van de avond van 15 november. Of neem contact op met de griffie van Sint-Michielsgestel, Anja Smits, a.smits@sint-michielsgestel.nl

Gerelateerd: