Een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen?

1. Ter inzage en/of informatie

De stukken kunt u op afspraak inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis. Voor informatie over de stukken of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U belt hiervoor met het secretariaat via (0411) 65 52 49.

2. Zienswijze door belanghebbenden

De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en begint met ingang van de dag waarop wij het ontwerp of het voornemen ter inzage hebben gelegd. Uw zienswijze, inclusief een eventuele reactie van de aanvrager, betrekken wij bij de verdere besluitvorming. Als u zienswijze(n) heeft ingediend stellen wij u op de hoogte van het besluit.

Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op twee manieren indienen:

Schriftelijk

U stuurt uw zienswijze naar het College van burgemeester en wethouders via postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Mondeling

Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Dit kan alleen op afspraak. Van hetgeen u mondeling naar voren brengt maken wij een verslag. 

3. Zienswijze door een ieder

Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijze indienen. De procedure omschreven onder punt 2 is hierop ook van toepassing.

4. Bezwaarschrift

Nadat wij een besluit bekend hebben gemaakt, kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijk met uw bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht.

Schriftelijk

Een voorlopige voorziening kunt u schriftelijk indienen via postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Digitaal

Als u DigiD heeft kunt u dit ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

5. Beroepschrift

Vanaf de dag nadat een besluit ter inzage ligt, kan daartegen binnen een termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden. In de meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit zienswijze is kenbaar gemaakt. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijk met uw beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Schriftelijk

Een voorlopige voorziening kunt u schriftelijk indienen via postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Digitaal

Als u DigiD heeft kunt u dit ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.