Machtigen

Als u als kiezer niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Machtigen kan op twee manieren, namelijk via een schriftelijke volmacht en met een onderhandse volmacht.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling stond ingeschreven. Dit moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Dat is voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen dus uiterlijk 15 maart 2019.

Download het formulier 'Model L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen (65 KB)'

Dit formulier kunt u printen, invullen en meenemen naar het gemeentehuis. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Het verzoek wijzen we onder andere af als de instemmingsverklaring van de gemachtigde ontbreekt. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.  

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een volmacht schriftelijk heeft aangevraagd wordt uw stempas (volmachtgever) immers ongeldig verklaard. Het volgnummer van uw stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Onderhands machtigen

Om een machtiging te geven gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd.  Dit heet een 'onderhandse volmacht'. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten wel beiden in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Intrekken onderhandse volmacht

Als u als volmachtgever uiteindelijk toch zelf kan/wil gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Maximaal twee volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stembewijs voordat hij mag stemmen.  

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).