Wie mag er stemmen?

Voorwaarden Provinciale Statenverkiezing

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht), gelden de volgende eisen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

 

Voorwaarden Waterschapsverkiezingen

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht), gelden de volgende eisen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Verkiezingen Europees Parlement

Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? U kunt ervoor kiezen om dan in Nederland te stemmen. Hiervoor moet u zich wel vóór 9 april 2019 registreren. Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Download dan het registratieformulier Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (81 KB).

 • Lees de uitleg op het formulier goed
 • Print het formulier
 • Vul het formulier in
 • Onderteken het formulier met uw handtekening
 • Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het adres: Gemeente Boxtel, Antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel.

Wilt u in uw land van herkomst stemmen voor de Europese Verkiezingen? Dan hoeft u verder niets te doen.

Moet ik stemmen?

Nee, u bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht in Nederland; u mag zelf bepalen of u er gebruik van maakt. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag u een mening hebben én deze ook geven. Als u wel wilt stemmen, maar op de dag zelf niet kunt, kunt u iemand anders machtigen.  

Mogen mensen met een verstandelijke beperking stemmen?

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben stemrecht. Tot 2008 was in de Grondwet en Kieswet geregeld dat mensen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, waren uitgesloten van het kiesrecht. In 2008 is dat veranderd en sindsdien ontvangen ook mensen met een verstandelijke beperking van hun gemeente een stempas. Echter het stemrecht is een individueel recht. Dat betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen en niet beïnvloed mogen worden door anderen.

Hulp in stemhokje is niet toegestaan

Overigens is het niet toegestaan dat kiezers vanwege een geestelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje is wel toegestaan, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking (bijvoorbeeld blinden en slechtzienden, mensen met Parkinson, etcetera) mogen zich bij het stemmen laten ondersteunen.

Een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten, geldt niet voor verkiezingen en wordt door het stembureau niet geaccepteerd. Wel kan een kiezer met een verstandelijke beperking een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven, bijvoorbeeld aan een ouder of verzorger. Het initiatief hiervoor moet uitgaan van de volmachtgever zelf, hij moet uiteraard zelf aangeven op wie de stem moet worden uitgebracht en de kiezer moet de volmacht zelf ondertekenen. Bij een onderhandse volmacht moet bovendien een (kopie van) het identiteitsbewijs worden meegegeven.

Mogen gevangenen stemmen?

Alleen mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling mogen niet stemmen. Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Wel is in de Kieswet geregeld dat zij hun stem alleen kunnen uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (volmacht). Zij kunnen immers meestal niet zelf naar een stemlokaal, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen.

Omdat het stemmen in het openbaar moet gebeuren, is het veelal niet mogelijk om een stemlokaal in een gevangenis of huis van bewaring in te richten.