Beleidsdocumenten

DocumentBijlagenDatum

Afhankelijk Wonen, beleidsnota (28 KB)

Juni 2008

Afvalstoffenplan 2011-2014 (439 KB)Maart 2011
Archeologiebeleid gemeente Boxtel - beleidsnota (2.4 MB)
Biodiversiteit - bescherming van de grauwe klauwier (2.9 MB) Mei 2009

Bomenbeleidsplan: 

Januari 2007
Bodembeleid (5.0 MB)December 2011
Boxtel Energie Neutraal 2040 (1.0 MB)September 2011
Brandveiligheid en hulpverlening 2005 - 2008 (247 KB)Mei 2005
Buitensportaccommodaties, privatisering (308 KB) (visiedocument)15 april 2014

Detailhandels- en horecavisie - definitief (1.5 MB)

 

Digitale vervanging (handboek) (914 KB)17 juli 2017
Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009-2015 (1.4 MB)Oktober 2008
Erfgoednota (794 KB) April 2009
Evenementenbeleid Markt Boxtel (367 KB)Februari 2014
Externe Veiligheid (907 KB)Indicatieve risicocontouren en gebiedstypen (1.6 MB)Oktober 2010
Fietsbeleid Boxtel Bicycle (1.9 MB)Augustus 2010
Fietsvisie Boxtel Bicycle (106 KB)2010
Gelden Velder (544 KB)Maart 2010
Geluidhinder (916 KB)

Collegebesluit beleid hogere grenswaarden Gemeente Boxtel (221 KB)

Aanvraagformulier ontheffingen Wet geluidhinder Gemeente Boxtel (345 KB)

Gemeenschapshuizen (151 KB)BijlageAugustus 2009
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2008-2010 (4.4 MB)November 2008
Groenconvenant Maart 2008
Grondbeleid (696 KB)Juni 2016
Grondprijzenbrief 2011 (61 KB)Juli 2011

Handboek Bestemmingsplannen

Januari 2015
Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2015-2018 (378 KB)Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2015 (326 KB)2015

Handreiking Kwaliteitsverbetering Buitengebied Boxtel (2.6 MB)

 

Juni 2014

Herstelplan Processiepark (9.8 MB)Juli 2011
Hondenuitlaatbeleid (3.8 MB)Brochure (4.6 MB)

Augustus 2009

Inkoopvoorwaarden2013

Integraal Jeugdbeleid, nota (408 KB)

Mei 2002

Integrale Veiligheid 2015-2018, kadernota (1.2 MB)

September 2015

Jeugdhulp beleidsplan 2015 (313 KB)

Kunst en Cultuur, nota (111 KB)2004
Kunst en Cultuur, subsidiebeleid (46 KB)
Kunst in de openbare ruimte, onderhoudsplanningApril 2017
Luchtkwaliteitsplan (1.1 MB)Mei 2011
Maatschappelijk Welzijn, notitie (2.2 MB)September 2009
Marktverordening (71 KB)Marktreglement (106 KB)Maart 2011
Museumbeleid, kaderstelling (133 KB)April 2009
Museumbeleid, notitie (2.1 MB)
Onderwijshuisvestingsplan 2012-2015 (75 KB)Leerlingenprognose basisonderwijs (204 KB)November 2011
Ontwikkelingsplan Ladonk (6.7 MB)September 2011
Prestatiecontract 'Samen werken aan een duurzaam en vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel' 2012-2015 (788 KB)Juli 2012
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-202118 december 2015
Rioleringsplan 2015-2019 (14.0 MB)November 2015
Schulddienstverlening Boxtel 2013 tot en met 2016, beleidsplan (35 KB)Maart 2013
Sparrenrijk, beheerplan 2010-2019 (3.8 MB)Maatregelenkaart (283 KB)2010
Speelruimteplan (5.5 MB)September 2008
Sportnota 2011-2015 (3.7 MB)Maart 2011

Strategische Visie 2020 (176 KB)

Foto van Boxtel 2010 (3.2 MB)

Structuurvisie Verfrissend BoxtelJuni 2011
Nota Toerisme en Recreatie (15.2 MB)2011
Vrijwilligersbeleid gemeente Boxtel (2.3 MB)2011
Watervisie (1.4 MB)Maart 2010
Wijkvisie Boxtel Oost (4.6 MB)Wijkontwikkelingsplan (110 KB)Juni 2011
Woonkeur (39 KB)December 2011
Woonvisie 2016-2025 (9.6 MB)Raadsbesluit (177 KB)Juni 2016