Openbare collegebesluiten van dinsdag 26 september 2017

Agenda

Punt

OnderwerpSamenvatting en besluitBijlagen
1.

Uitvoering MeerJarenPlan bomen

Samenvatting

Vanwege toenemende en herhaalde klachten op gebied van bomen en hun overlast is een "MeerJarenPlan-bomen" (MJP-bomen) opgesteld. Dit is een onderhoudsplan waarin diverse locaties zijn opgenomen die door een onafhankelijk deskundige zijn beoordeeld en waaraan een uitvoeringsurgentie toegekend is. Rode draad is de verplichtte 1 op1 vervanging van de boom op dezelfde plek of in directe omgeving met de voorwaarde van extra vergroening van het gebied waar de boom vervangen gaat worden. Kosten die uit de maatregelen voortvloeien kunnen niet opgevangen worden binnen de reguliere jaarbudgetten voor het onderhoud van de bomen zoals deze in de begroting van de gemeente zijn opgenomen. De afgelopen jaren heeft, met instemming van de gemeenteraad, een reservering plaatsgevonden van niet-bestede budgetten binnen het groenonderhoud. Deze zijn bij de vaststelling van de jaarrekening in de reserve groenbeheer gestort. De onderlegger voor deze reserve is om pieken en dalen in het onderhoud van groen op te kunnen vangen. De uitvoering van het MJP-bomen is een voorbeeld hiervan. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaand MeerJarenPlan-bomen
 2. In te stemmen met een gefaseerde structurele aanpak van de urgentie locaties uit het MeerJarenPlan-bomen
 3. De kosten van de eerste vier urgentie locaties vanuit het MeerJarenPlan-bomen ten laste te brengen van de reguliere jaarbudgetten en de overschrijding hierop te financieren (dekken) middels een gelijke onttrekking aan de reserve groenbeheer (scenario 1) en dit mee te nemen in de 2e bestuursrapportage 2017 

 

Collegevoorstel (179 KB)

Bijlage 1 (2.2 MB)

Bijlage 2 (14.7 MB)

 

2.

 

Aanwijzings besluit losloopveldje voor honden bij Hoogheem
BP17.00459

Samenvatting

De gemeente en Stichting wijkorgaan Boxtel Oost (SWBO) hebben bij inwoners ideeën en wensen opgehaald voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het inwonerinitiatief dat hieruit is voortgekomen betreft het realiseren van een losloopveld / ravotveld voor honden bij Hoogheem. Het initiatief is in samenwerking met de gemeente en opbouwwerk nader uitgewerkt door een werkgroep van bewoners van Hoogheem. Daarbij is uiteindelijk gekozen voor de locatie tussen flat 3, 4 en 5. Hier wonen de meeste hondenbezitters en direct naast het losloopveld is een uitlaatzone aanwezig (met aanlijnplicht) Op grond van de APV mogen honden loslopen op locaties die als zodanig door het college zijn aangewezen. Met dit aanwijzingsbesluit wordt dit geformaliseerd en kan het initiatief verder worden voorbereid en uitgevoerd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aanwijzen van de locatie tussen flat 3, 4 en 5 waar het toegestaan is honden los te laten lopen binnen een omheining;
 2. Dit besluit openbaar te maken. 

Collegevoorstel (136 KB)

Bijlage 1 (210 KB)

3.

Aanwijzen toezichthouders BRP van Bureau Legitiem B.V. voor een periode van twee jaar.
BP17.00463

Samenvatting

De directie is op 15 mei 2017 akkoord gegaan met aansluiting bij het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn akkoord gegaan met het inhuren van Bureau Legitiem BV Florijnweg 11c 6880 AA Velp. Medewerkers van Bureau Legitiem moeten worden aangewezen als ambtenaren die ingevolge artikel 4.2 van de wet Basisregistratie Personen (BRP) belast zijn met het toezicht en de naleving van de verplichting en van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de wet BRP. Voor de uitvoering van zijn taak dient de aangewezen toezichthouder BRP zich te legitimeren met een door het college van burgemeester en wethouders afgegeven legitimatiebewijs. Het moet voor de burger duidelijk zijn dat controle wordt uitgeoefend door een hiertoe bevoegde ambtenaar. 

Besluit

De volgende personen aan te wijzen als ambtenaren die ingevolge artikel 4.2 van de wet Basisregistratie Personen (BRP) belast zijn met het toezicht en de naleving van de verplichting en van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de wet BRP, gedurende twee jaar na datum besluit:

 1. Van Berkel, Franciscus C.M. geboren op 01-01-1954 te Tilburg
 2. Jansen, Arnoldus geboren op 31-05-1955 te Elst
 3. Theunissen, Franciscus G.M. geboren op 22-11-1951 te Nijmegen
 4. Thijssen, Dirk C. geboren op 03-12-1954 te Hilversum
 5. Van den Bersselaar e/v van Daalen, Johannes T.J.M. geboren op 01-02-1954 te ’s-Bosch
 6. Corba, Ronald P.J. geboren op 28-05-1958 te Almelo
 7. Haanappel, Rudolph geboren op 04-04-1959 te Borne
 8. Kraak, Freddy U geboren op 30-12-1954 te Arnhem
Collegevoorstel (137 KB)


4.

 


Legalisering thuisteelt medicinale cannabis
BP 17.00433

Samenvatting

Op 9 mei jl. heeft de gemeenteraad de motie 'legalisering thuisteelt medicinale cannabis' aangenomen. U wordt voorgesteld bijgaande brief te versturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer en daar de gemeenteraad van op de hoogte te brengen. 

Besluit

 1. in te stemmen met het versturen van bijgaande brief aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer;
 2. de gemeenteraad op de hoogte te brengen van bijgaande brief.

Collegevoorstel (112 KB)

Bijlage 1 (244 KB)

Bijlage 2 (120 KB)