Collegeprogramma

Ruimte voor innovatie en vernieuwing

De tijden veranderen enorm. Dat vraagt om een blik vooruit. Op alle fronten: sociaal, ruimtelijk, ecologisch, economisch en bestuurlijk. We zullen de bakens moeten verzetten, om bij inkrimpende budgetten, welvaart en welzijn te behouden en te versterken. Daarom is het motto van het concept beleidsprogramma 'Ruimte voor innovatie. Op alle fronten’.

Ieders krachten aanboren

Het komt er op aan dat we in de komende bestuursperiode de kracht van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, ketenpartners en mede-overheden aanboren, zodat het in de gemeente Boxtel ook in de toekomst goed wonen, leven en werken is. Dat vraagt om niet minder dan een nieuwe bestuurscultuur van openheid, van verbindingen zoeken, van creativiteit en samenwerking. Een bestuurscultuur die:

  • openstaat voor nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven;
  • burgers stimuleert zelf verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te helpen om beter en sterker te worden.

Niet de burger die participeert in de wereld van de overheid, maar een overheid die participeert in de wereld van de burger. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Met de notitie over burgerparticipatie en de , leggen we een goede grondslag voor een soepel samenspel. We zullen daar in de komende periode serieus werk van maken.

De totstandkoming van het beleidsprogramma

In meerdere rondes zijn gesprekken gevoerd met de raadsfracties. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat de programmatische verschillen tussen de fracties klein zijn. De strategische visie wordt onderschreven en deze kunnen we als basis nemen voor de nieuwe bestuursperiode. Ook het beleid dat in de afgelopen periode gevoerd is (64 KB), wordt over het algemeen onderschreven. Natuurlijk zijn er accentverschillen, maar over het geheel genomen concluderen we dat het bestaande beleid kan worden voortgezet. Dit uiteraard met een aantal nieuwe impulsen en accenten die we in willen weven in het nieuwe beleidsprogramma. Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad het beleidsprogramma 2014-2018 vastgesteld.