Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid in de gemeente Boxtel vast en controleert de uitvoering van het beleid. De raad wordt voorgezeten door de burgemeester. De gemeenteraad wordt in zijn werk ondersteund door de raadsgriffie.

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Het College van burgemeester en wethouders zorgt voor de concrete invulling van het beleid - hoe gaan we het bereiken - en het in gang zetten van de uitvoering bij de ambtenaren. De gemeentesecretaris en de ambtenaren ondersteunen het college.

Na de verkiezingen in 2014 heeft de gemeente Boxtel 23 raadsleden, verdeeld over acht fracties. De partijen die een plaats in de raad hebben zijn Combinatie95, Balans, SP, CDA, PvdA/GroenLinks, INbox, D66, en VVD. De praktische zaken voor de raad zijn vastgelegd in het Reglement van orde voor de gemeenteraad Boxtel.

Klik hier om de gemeenteraadsvergaderingen terug te luisteren.

Kaders stellen en controleren

De gemeenteraad stelt, op voorstel van het college, nieuw beleid voor de gemeente vast. Dit noemen we kaderstelling. De gemeenteraad stelt ook de jaarlijks begroting vast en controleert de jaarrekening. Tijdens de raadsvergadering beantwoorden wethouders vragen van raadsleden en gaan de partijen met elkaar in discussie of het gevoerde beleid zijn doel bereikt. De gemeenteraad heeft dus twee belangrijke functies: kaders stellen en controleren.

Een derde functie is volksvertegenwoordiging. Raadsleden zijn weliswaar gekozen vertegenwoordigers, maar moeten ook gedurende de raadsperiode hun oor te luisteren leggen bij wat er in de Boxtelse samenleving speelt.

De gemeenteraad werkt met een Lange Termijnagenda (LTA).

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de raad vastgestelde beleid. Met andere woorden: of het beleid de beoogde resultaten heeft opgeleverd en of daarvoor geen overbodige kosten zijn gemaakt.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadsleden in brede zin. In Boxtel ondersteunen een raadsadviseur en een griffiemedewerker de raadsgriffier.