Openbare vergadering van de gemeenteraad van Boxtel 25 maart 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag 
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadslid voor bepaalde tijd   geluidsverslag
5. Trekking van het stemmingsnummergeluidsverslag
6.Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 22 januari 2008 besluitenlijst (38 KB)geluidsverslag
7.Ingekomen stukken

1e lijst (43 KB)

2e lijst (23 KB)

geluidsverslag

8.Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2004cie BZ 13 februari 2008

geluidsverslag

9.Archiefverordening Boxtel 2008cie BZ 13 februari 2008

geluidsverslag

10.Tarieven reisdocumenten cie BZ 13 februari 2008

geluidsverslag

11.Quickscan programmabegroting 2008 door rekenkamercommissie gemeente Boxtelcie BZ 13 februari 2008

geluidsverslag

12.Kadernotitie 2009-2012geluidsverslag
13.Benoeming nieuwe voorzitter raadscommissie Maatschappelijke Zakenraadsvoorstel 0810168 (63 KB)

geluidsverslag

14.Overhevelingen van exploitatiebudgetten en investeringskredieten van 2007 naar 2008 en verderraadsvoorstel 0810084 (170 KB)

geluidsverslag

15.Bekrachting aankoop gronden Pantarheiterreinraadsvoorstel 0810076 (64 KB)

geluidsverslag

16.Instemming met de concept waterprogramma's stroomgebieden Beneden Dommel en Beerze-Reusel-Leijen

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

17.Kennis te nemen van onderzoeksrapport Grondwateroverlast Boxtel Oost en besluit tot verdere uitwerking maatregelenraadsvoorstel 0810081 (150 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

18.Vaststellen kaderstellend Plan Wmo 2008/2011 Verder samenwerken aan de Boxtelse samenleving

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

geluidsverslag 4

19.Sluitinggeluidsverslag