Modern bestuur en organisatie

Om de ambities werkelijkheid te laten worden is het nodig dat gemeentebestuur en ambtelijke organisatie hiermee corresponderende ambities hebben voor hun eigen ontwikkeling tot 2020. In essentie zijn dan de volgende drie zaken van belang:

Boxtel in de regio

Boxtel is een centrumgemeente en wil die positie behouden en waar mogelijk verstevingen. Dit betekent dat Boxtel haar verantwoordelijkheid met betrekking tot regionale ontwikkelingen ten volle wil dragen. Boxtel doet dat volop in alles wat de ontwikkeling van Het Groene Woud betreft. We zijn daarin een zeer actieve partij en willen onze kennis en creativiteit in blijven zetten om samen met onze partners de gestelde doelen te bereiken. Ook op het gebied van de werkgelegenheidsontwikkeling willen wij onze centrumpositie recht doen.

Door samenwerking naar kwaliteitsverhoging

Ook in onze taak als openbaar bestuur willen wij graag samenwerken waar dat tot kwaliteitsverhoging of efficiëncyverbetering kan leiden, zoals in het voorbeeld van de gezamenlijke sociale dienst met Haaren. Intergemeentelijke samenwerking biedt in onze ogen mogelijkheden voor een beter functioneren van de regio en voor betere dienstverlening aan de burgers. Voo rons geldt daarbij wel als randvoorwaarde dat de afstand tussen burger en bestuur klein moet blijven

Ook in die gevallen waarin wij als subsidiegever of anderszins betrokken zijn bij maatschappelijke instellingen (zoals de bibliotheek en MIK) zullen wij initiatieven van regionale samenwerking ondersteunen. Ook aan dat soort initiatieven liggen immers overwegingen van kwaliteitsverbetering en/of efficiëncyverbetering ten grondslag.

Voorzieningen

Bij een centrumgemeente hoort ook een adequaat spectrum aan bovenlokale en regionale voorzieningen. Het gemeentebestuur van Boxtel ziet het als een belangrijke opdracht om hier blijvend aan te werken. Dit betekent huidige voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de poliklinieken) behouden, hetgeen in een tijd van schaalvergroting en concentratiebewegingen al opdracht in zichzelf is. Maar het betekent ook alert zijn als zich mogelijkheden voor nieuwe voorzieningen aandienen. Onderwijs, openbaar bestuur en de zorgsector als belangrijke groeisector zijn dan vooral in beeld.

Uitbreiding van voorzieningen heeft een drievoudige opbrengst: het biedt werkgelegenheid, het levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving omdat Boxtelaren niet ver weg hoeven om van de voorziening gebruik te maken en het kan van positieve invloed zijn op het aantrekken van weer andere voorzieningen.

Naar boven

Het gemeentebestuur midden in de samenleving

Met betrekking tot haar rol in de Boxtelse samenleving heeft de gemeente Boxtel de volgende vier ambities voor 2010-2020 geformuleerd:

 • het gemeentebestuur wil zichtbaar en toegankelijk zijn en luisteren naar wat er onder de bevolking leeft;
 • het gemeentebestuur wil de bevolking een actieve rol geven in de beleidsontwikkeling en de resultaten hiervan terugkoppelen;
 • het gemeentebestuur wil partners zoeken in de beleidsuitvoering;
 • het gemeentebestuur wil kwaliteit leveren, daadkracht tonen en tempo maken.


Met deze opsomming is niet gezegd dat deze ambities er tot nu toe niet waren en ook niet dat het tot nu toe op deze onderdelen allemaal niet goed zou gaan. Integendeel, uit de gesprekken die gevoerd zijn, maar ook uit het onderzoek van de Rekenkamer (2008) blijkt bijvoorbeeld dat het gemeentebestuur toegankelijk en benaderbaar is. Uit de oprichting van instituties zoals Parkmanagement en Citymanagement blijkt dat het gemeentebestuur partners zoekt om effectief en efficiënt resultaten te kunnen boeken.

Verbeterpunten voor samenwerking met bevolking

Desondanks zijn uit de discussie over de strategische visie en het rekenkameronderzoek ook enkele verbeterpunten voor de samenwerking met de bevolking naar voren gekomen. Zo geeft het onderzoek aan dat de daadwerkelijke invloed van burgers op beleidsprocessen nog laag wordt ingeschat en is in de gepsrekken rond de strategische visie meer dan eens gesteld dat de communicatie richting de bevolking niet altijd als voldoende wordt ervaren, dat de opvolging van afspraken uitblijft of langer duurt dan afgesproken en dat de daadkracht en besluitvaardigheid beter zouden mogen zijn, ook al realiseert menigeen zich dat de soms gecompliceerde politieke verhoudingen in Boxtel in het verleden daar debet aan waren.

Op zoek naar partners

Het zoeken naar partners in de uitvoering van beleid komt voort uit twee ontwikkelingen. Enerzijds wordt de overheid steeds meer een "tussenheid". Zij staat niet meer zoals vroeger boven de samenleving om vanuit die positie alles te regelen en te beslissen. Zij is steeds meer een partij in de samenleving (wel vaak met een regisserende rol) die andere partijen nodig heeft maar ook wil hebben om maatschappelijke ontwikkelingen te sturen en resultaten te bereiken. Anderzijds zijn de samenleving en de daarin spelende vraagstukken zo ingewikkeld geworden, dat de overheid in veel gevallen het ook niet meer alleen op kan lossen en daarom partners bijeenbrengt om het gezamenlijk te doen.

Naar boven

Betere dienstverlening

Het tweede punt wat hoog op de bestuurlijke agenda staat, is het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een professionele dienstverlener die in 2015 de in Nederland afgesproken ambitie waarmaakt het eerste aanspreekpunt voor al het overheidshandelen te zijn.

Dit is niet alleen een opdracht voor het bestuur, maar vooral ook voor de ambtelijke organisatie. Binnen de gemeente is dan ook een ambtelijke werkgroep bezig met het vormgeven aan deze ontwikkeling. De belangrijkste resultaten zullen straks zijn:

 • Een kwaliteitshandvest dienstverlening
  Waar de servicenormen in verwoord zijn waar de burger op mag rekenen;

 • Een persoonlijke informatiepagina voor burgers
  Waar zij met hun DigiD in kunnen loggen en kunnen zien welke gegevens de overheid over hen heeft en hoe het staat met doo rhen ingediende verzoeken en aanvragen;

 • Eenmalige gegevensuitvraag
  Zodat niet steeds opnieuw alle persoonlijke gegevens te hoeven worden aangeleverd;

 • Toegankelijke dienstverlening
  De klant moet kunnen kiezen via welk kanaal hij de gemeente benadert (internet, telefoon, brief, bezoek). Dienstverlening via internet kan 7x24 uur;

 • Standaardisatie en unifomering van informatieverstrekking
  Het antwoord moet altijd goed zijn en niet afhangen van wie u aan de telefoon heeft.

Naar boven