Tevredenheidsonderzoek inwoners Boxtel

We peilen met regelmaat de tevredenheid van onze inwoners, met behulp van het onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. In het najaar van 2014 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. 5700 inwoners ontvingen een uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen. Deze vragenlijst werd door 1488 inwoners ingevuld. Daarnaast hebben bezoekers bij de balie van Burgerzaken een vragenlijst over klanttevredenheid ingevuld.

Wat onderzoeken we precies?

In het onderzoek staan vragen over wonen en leven in onze gemeente. Onderwerpen als politiek en betrokkenheid, veiligheid, informatievoorziening en diverse voorzieningen komen aan bod. Vragen over deze onderwerpen worden via vijf burgerrollen gesteld: de burger als kiezer, als klant, als onderdaan, als partner en als wijkbewoner. De resultaten kunnen elk jaar vergeleken worden met andere deelnemende gemeenten van ongeveer even grote omvang.

Resultaten 'Waar staat je gemeente? Boxtel 2014'

Uit het onderzoek van 2013 bleken de scores van Boxtel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het college was dit een signaal dat de inwoners van Boxtel minder tevreden zijn. Het college heeft in 2013 daarom hard gewerkt aan het verbeteren van de cijfers, onder andere door burgerparticipatie en transparantie over besluiten.

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Uit de resultaten van het onderzoek 2014 blijkt dat de tevredenheid van de inwoners op de rollen kiezer, klant, onderdaan en partner is gestegen. Op de rol wijkbewoner is de tevredenheid gelijk gebleven.

De verbetering geeft aan dat we de ingeslagen weg kunnen aanhouden, maar dat er op bepaalde onderdelen nog impulsen nodig zijn. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde kan het ook nog steeds beter. Het gemeentebestuur blijft zich inzetten om deze stijgende lijn voort te zetten.