Wob-verzoeken

Meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0411) 65 59 11 of per e-mail via gemeente@boxtel.nl.

Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. De gemeente Boxtel hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Zo ook in de besluitvorming.

Dit doet de gemeente onder andere door middel van publicaties, persberichten, officiële bekendmakingen en het (via internet) inzichtelijk maken van stukken die ten grondslag liggen aan besluitvorming.

Als u meer of andere informatie wenst, kunt u een verzoek indienen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Hiervoor hoeft u geen belanghebbende te zijn: iedereen kan een Wob-verzoek indienen over elke willekeurige bestuurlijke overheidsaangelegenheid. Het uitgangspunt van de Wob is dat alle informatie openbaar is.

Wob-verzoeken per e-mail

Het is niet mogelijk om een Wob-verzoek per e-mail in te dienen. Stuurt u ons toch een Wob-verzoek per e-mail? Dan kunt u het verzoek binnen 14 dagen alsnog schriftelijk indienen. Als u dat niet doet, dan behandelen wij uw verzoek niet.

Criteria Wob-verzoek

Uw verzoek moet aan een aantal inhoudelijke criteria voldoen. In de wet is dit als volgt omschreven:

“Een Wob-verzoek is een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, dat gericht is tot een bestuursorgaan of een onder het verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.”

Houd bij het indienen van een Wob-verzoek rekening met de volgende criteria:

 • Geef aan dat het om een Wob-verzoek gaat.
 • Geef duidelijk het onderwerp aan. Dit mag niet algemeen zijn geformuleerd; u moet dit voldoende specifiek beschrijven in uw verzoek.
 • Noem concrete titels van documenten waarin de informatie die u zoekt zich bevindt. Dat maakt het voor zowel u als de gemeente makkelijker. Bovendien moet de informatie waar u om verzoekt aanwijsbaar aanwezig zijn. De informatie moet dus ergens zijn vastgelegd, op wat voor gegevensdrager dan ook. De gemeente heeft geen plicht tot het vergaren van informatie.
 • De informatie waar u om vraagt:

  • moet in bezit zijn van het bestuursorgaan (burgemeester/ gemeenteraad/ college) en
  • moet betrekking hebben op een aangelegenheid die valt onder het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.

Wanneer ontvangt u een beslissing op uw verzoek?

Uiterlijk binnen 4 weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, ontvangt u van ons een beslissing op uw verzoek.

Bij wijze van uitzondering heeft het college de mogelijkheid om deze termijn met nog eens 4 weken te verlengen. In dat geval krijgt u van ons een schriftelijk gemotiveerd bericht voordat de eerste 4 weken zijn verstreken.

In principe verstrekken wij u de informatie binnen 8 weken.

Afwijzingscriteria

In de Wet openbaarheid van bestuur is een aantal gronden opgenomen op basis waarvan wij uw verzoek kunnen afwijzen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. In het geval van absolute uitzonderingsgronden moet het bestuursorgaan het verzoek om informatie weigeren. Het bestuursorgaan heeft dan geen ruimte om een eigen afweging te maken.

Absolute uitzonderingsgrond

In de volgende gevallen is er sprake van een absolute uitzonderingsgrond:

 • Het verstrekken van de informatie zou de eenheid van de Kroon (Koning en ministers) in gevaar kunnen brengen.
 • De veiligheid van de Staat kan worden geschaad bij verstrekking van informatie.
 • De te verstrekken informatie bevat informatie over bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwelijkheid aan de overheid zijn verstrekt. Hiervan is sprake als u uit die gegevens iets te weten kunt komen over het productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers.
 • De informatie bevat bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Relatieve uitzonderingsgrond en bijzonder belang

In het geval van een relatieve uitzonderingsgrond moet het bestuursorgaan een afweging maken tussen een bijzonder belang en het algemeen belang van openbaarheid. Wij weigeren openbaarheid indien het bijzondere belang zwaarder weegt. Bij bijzondere belangen kunt u denken aan:

 • Nederlandse internationale betrekkingen.
 • Financiële en economische belangen.
 • Opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen.
 • Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 • Belang van de eerste kennisname van de geadresseerde.
 • Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.

Ten slotte hoeft het bestuursorgaan ook geen informatie te verstrekken uit documenten voor intern beraad, voor zover het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers of andere deelnemers aan dat beraad.