Bestemmingsplannen

Geldende bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen die digitaal beschikbaar zijn kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Op deze landelijke website staan alle nieuwe plannen vermeld. Ook de plannen die in voorbereiding zijn, kunt u hier terug vinden. U kunt hier voor elke locatie vinden welk bestemmingsplan(nen) van toepassing is. 

Wilt u informatie over andere bestemmingsplannen, kijkt u dan in het digitaal loket.

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en de verbeelding.

Verschillende bestemmingen

Het bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond binnen het plan aan waarvoor het gebruikt mag worden. Dit is vastgelegd door middel van bestemmingen op de kaart van het bestemmingsplan, de verbeelding. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bestemming voor een (agrarisch) bedrijf, wonen, recreatie, natuur, verkeer et cetera. De grond mag worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is. Een ander gebruik is niet toegestaan.

Bouwplannen

Daarnaast regelt het bestemmingsplan waar gebouwd mag worden, voor welk doel gebouwd mag worden en welke afmetingen maximaal toelaatbaar zijn. Een bouwplan wordt aan de regels uit het bestemmingsplan getoetst. Past een bouwplan niet binnen de regels, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen of een wijziging doorvoeren.

Dubbelbestemmingen

Een bijzondere vorm van bestemmingsregels zijn de dubbelbestemmingen. Dit betreft bestemmingen voor leidingen en waarden. De dubbelbestemmingen bieden regels voor de bescherming van deze leidingen en waarden.

Een bestemmingsplan wordt eens in de tien jaar herzien.