Structuurvisie Verfrissend Boxtel

Verfrissend Boxtel

In de zomer van 2010 heeft het College van B&W de productie van een nieuwe Structuurvisie voor Boxtel (Structuurvisie Boxtel 2011) in gang gezet. De vorige Structuurvisie Structuurvisieplus Boxtel is vastgesteld in 2002. Hierin zijn diverse ruimtelijke en functionele verbanden gelegd, die nog steeds van belang zijn anno 2010. In de raadsvergadering van 28 juni 2011 is de Structuurvisie Verfrissend Boxtel vastgesteld.

Beleidskader

De structuurvisie is het beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is enerzijds een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, anderzijds de basis voor concrete projecten en daarnaast een instrument om ondernemers en andere overheden bij de planvorming te betrekken en ze daarin te faciliteren. De plannen en ontwikkelingen op gemeentelijk niveau dienen daarnaast te matchen met de doelstellingen op rijks- en provinciaal niveau. De Structuurvisie is ook hiervoor het richtinggevende kader.

Atlas, Agenda en Bedrijfsplan

Verfrissend Boxtel bestaat uit drie hoofdproducten:

Atlas van Boxtel

Een heldere, overzichtelijke ruimtelijke analyse van wat Boxtel is met een inventarisatie van kwaliteiten, ambities en knelpunten. Ook wordt hierin de ruimtelijke opgave gedefinieerd. 

Strategische Agenda van Boxtel

Een set van te maken integrale ruimtelijke strategische keuzes en oplossingsrichtingen (in woord en beeld). 

Bedrijfsplan van Boxtel

Een meerjaren investeringsplanning waarin tot uitdrukking komt hoe de kwaliteiten en de richtinggevende uitspraken leiden tot programma¹s en financiële claims (gesegmenteerd, gefaseerd).

Meer informatie

Strategische Visie

Medio 2009 is de Strategische Visie vastgesteld (176 KB) (“Boxtel 2020, Duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud Strategische Visie voor de periode 2010-2020”) - die tal van nieuwe keuzes vergt op diverse terreinen (infrastructuur, bedrijventerreinen, vitalisering buitengebied, woongebieden, regionale positionering, financieel-economisch). De ruimtelijke verbanden zijn met ‘Verfrissend Boxtel’ daarom (opnieuw) ruimtelijk onderzocht en vertaald.

Wet ruimtelijke ordening

Daarnaast geldt vanuit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) een verplichting om een Structuurvisie vastgesteld te hebben die voldoet aan de eisen van deze nieuwe wet. Ook kunnen vanuit de Wro en de daaraan gerelateerde Grex-Wet (Wet op de Grondexploitatie) financiële kansen worden gegenereerd. De Structuurvisie moet laten zien welke projecten de gemeente in petto heeft en wat de verwachte investeringen zullen zijn, alsmede de daarbij behorende mogelijkheden voor kostenverhaal.

Structuurvisie Noord Brabant 2011

De onlangs vastgestelde structuurvisie 2011 van Noord-Brabant heeft de ambitie om van het gebied de Meijerij, waarin de gemeente Boxtel valt, het groene hart van Noord-Brabant te maken.