De fasen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan kent verschillende fasen: van ontwerp naar vastgesteld tot aan een onherroepelijk plan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan geeft aan wat de ideeën het college van B&W zijn over de toekomst van een gebied over de ruimtelijke ordening. In het plan staat per locatie aangegeven welke bestemming en welk gebruik in het gebied van toepassing zal zijn, wat daar mogelijk en niet mogelijk is op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Het plan geeft aan wat gelijk blijft en wat juist kan veranderen. Dit wordt vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan en op een ruimtelijke verbeelding, een plankaart. In de toelichting staat een onderbouwing van het plan en een uitleg hoe het plan bedoeld is.

Nadat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, wordt het ontwerpbestemmingsplan aangekondigd in het Brabants Centrum en op www.boxtel.nl. Iedereen kan het dan zes weken lang inzien.

Vastgesteld bestemmingsplan

Een vastgesteld bestemmingsplan is een bestemmingsplan waar de gemeenteraad zijn akkoord voor heeft gegeven.

Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. In bepaalde gevallen is de termijn voor bekendmaking langer: zes of zeven weken. Deze langere termijn geeft aan de provincie en de rijksoverheid de tijd om te overwegen of zij een zogenaamde ‘aanwijzing’ willen geven.

Geeft de provincie of de rijksoverheid een dergelijke aanwijzing, dan treedt het deel van het bestemmingsplan waar de provincie of de rijksoverheid het niet mee eens is, niet in werking. Het oude bestemmingsplan blijft voor dat gebied dan gelden.

Nadat de gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt dit bekend gemaakt in Brabants Centrum en op www.boxtel.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Wanneer de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen.

Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.

Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening

Is er in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan? Maar heeft niemand een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus niet meer.

Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening

Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook nog een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.

De Voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de Voorzitter deze te geven dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de Voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling Bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist.

Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven? Dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.

Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling Bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de Afdeling het beroep af? Dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is de Afdeling het eens met het beroep? Dan is het bestemmingsplan niet meer geldig.