Bezwaar maken

De Commissie Bezwaarschriften Boxtel behandelt bezwaarschriften tegen besluiten op vrijwel alle beleidsterreinen. De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die los staat van het ambtelijk apparaat en het bestuur. De commissieleden werken dus niet bij de gemeente Boxtel. De commissie is verdeeld in twee Kamers, die elk een aantal beleidsterreinen bestrijken.

Kamer Algemene Zaken 

De Kamer Algemene Zaken behandelt bezwaarschriften over ruimtelijke ordening en bouw maar ook bezwaarschriften over horeca. Denk aan besluiten zoals bouwvergunningen al dan niet met vrijstelling van het bestemmingsplan, sloop- en aanlegvergunningen, kapvergunningen, horecavergunningen en monumentenvergunningen.

Kamer Maatschappelijke Zaken 

De Kamer Maatschappelijke Zaken behandelt bezwaarschriften over de Participatiewet en aanverwante wetten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het Welzijnsfonds en andere minimaregelingen, maar ook over leerlingenvervoer en subsidies. Deze Kamer werkt samen met de gemeente Haaren. Dat houdt in dat deze Kamer ook de bezwaarschriften op dit gebied van Haarense burgers behandelt in zover die gaan over de PW, de Wmo en de minimaregelingen.

Procedure indienen bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Die termijn begint met ingang van de dag nĂ¡ bekendmaking van het besluit. In het bezwaarschrift zet u:

  • Uw naam, adres en handtekening
  • De datum
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Het adres voor het indienen van een bezwaarschrift:

  • Boxtel: Gemeentebestuur, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

Na binnenkomst van het bezwaarschrift sturen wij u altijd een ontvangstbevestiging. Als u een bezwaarschrift persoonlijk afgeeft, krijgt u een bewijs van ontvangst.