Inzameling van textiel

Voor het aan huis inzamelen van kleding is een vergunning nodig van het college van burgemeester en wethouders. Het beleid van het gemeentebestuur is erop gericht het aantal kledinginzamelingsacties te beperken. Dit uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid alsmede ter waarborging van de efficiency. Deze beperking houdt in dat er maximaal één vergunning per kwartaal voor het houden van een inzamelingsactie wordt afgegeven.

Advies Centraal Bureau voor de Fondsenwerving

Bij de keuze voor het verstrekken van een vergunning speelt het advies van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving een belangrijke rol. Daarnaast streeft het bestuur ernaar om alle stichtingen, die voor een vergunning in aanmerking komen, een keer aan de beurt te laten komen. Dit kunnen ook lokale partijen zijn, zonder een vermelding bij het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving. Dit gebeurt op basis van lokale bekendheid.