Riool

Het water uit de kraan, toilet en douche komt via verschillende afvoerbuizen in het riool terecht. Ook regenwater dat via het dak in de regenpijp terecht komt, komt uiteindelijk in het riool terecht.

In de gemeente Boxtel ligt 156 kilometer riolering en 82 kilometer drukriolering. Het water van alle huizen in de gemeente loopt door dit riool heen, en wordt uiteindelijk gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Als het water weer zuiver is, kan het opnieuw gebruikt worden.

Rioolwater, houd het schoon!

Dagelijks komt er veel afval in het riool wat er niet in thuis hoort. Bij het schoonmaken van het water halen de rioolwaterzuiveringsinstallaties doekjes, olie en zelfs vet uit het water. Dit is erg duur, en dit afval zorgt voor veel verstoppingen en voor beschadigingen aan het milieu. In het riool hoort alleen poep, plas en wc-papier terecht (280 KB).

Wie is er verantwoordelijk voor deze gevallen? En wat moet u doen als er iets kapot is? U bent verantwoordelijk voor het deel van het riool dat in uw perceel zit. Daarbuiten zorgt de gemeente voor het beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van het riool. De gemeente heeft hiervoor een budget van ruim 3 miljoen euro.

Rioolheffing

De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolzuiveringsinstallatie te brengen. Voert een rioolstelsel naast afvalwater ook regenwater af, dan noemen we dat een gemengd rioolstelsel. Er zijn ook gescheiden rioolstelsels. Deze voeren het afvalwater af naar de rioolzuiveringsinstallatie en het regenwater via een apart systeem naar het oppervlaktewater.

De rioolheffing is een belasting die de gemeente heft om de kosten te bestrijden die gepaard gaan met de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Rioolaansluitingen

Inzameling en transport van afvalwater is een taak van de gemeente. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd. De gemeente zorgt voor het beheer van deze stelsels.

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaronder een aansluiting op het gemeenteriool wordt verkregen. In dit informatieblad vindt u informatie over deze voorwaarden en andere aspecten rond de rioolaansluiting.

Riool verstopt?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit hoofdrioolstelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, en verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

Als de riolering verstopt zit, is het in de eerste plaats van belang dat u vaststelt wáár de verstopping zich bevindt. De aansluitleiding tussen uw woning en het hoofdriool in de weg is namelijk verdeeld in een gemeentelijk deel en een particulier gedeelte. U kunt de gemeente alleen aanspreken op verstopping in haar deel. Daarbij is het eventueel verhalen van kosten aan regels gebonden en begrensd.

Heeft u problemen met het riool, neem dan contact op met de gemeente Boxtel (kijk onderaan onder het kopje 'Meldingen Openbare Ruimte').