Buitengebied

Het buitengebied van Boxtel heeft een omvang van ongeveer 5.520 hectare en kent veel variatie en dynamiek in het landschap. Door de aanwezigheid van zowel hoger gelegen droge zandgronden en lange, vochtige broekbossen is een grote diversiteit ontstaan. Mede hierdoor zijn de natuurwaarden van hoge kwaliteit. De variatie zorgt er tevens voor dat een groot aantal dier- en plantensoorten in dit gebied te vinden zijn. In het buitengebied van Boxtel zijn landbouw, natuur, wonen, water en recreatie sterk verweven.

De gemeente Boxtel heeft aandacht voor

Behoud én versterking van de cultuurshistorische waarde van het landschap

Bebouwing en erfinrichting moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de kleinschaligheid en de cultuurhistorie van het landschap. Daarnaast willen we dat beheer van bos zoveel mogelijk op ecologische basis plaatsvindt.

Verbetering van recreatieve gebruiksmogelijkheden

We werken actief mee aan bevordering van recreatief gebruik door het gebied goed toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers.

Verbeteren van ecologische relaties tussen natuurgebieden

De ecologische verbindingszones langs beken moet worden versterkt en ontwikkeld. Door deze zones te 'ontsnipperen' ontstaan betere ecologische relaties in het gebied.

Belangrijke rol van de landbouw

We streven naar een duurzaam perspectief voor de landbouwsector waarbij 'multifunctionaliteit' en 'kwaliteitsproductie' voorop staan.