Groene Win-Win allianties

Op dit moment willen diverse partijen in Het Groene Woud initiatieven uitvoeren op het gebied van natuur en landschap. Deze partijen kunnen elkaar echter nog niet altijd vinden. Met dit project worden Groene Win-Win Allianties gevormd in de Mortelen en Scheeken. De afzonderlijke initiatieven worden eerst lokaal uitgevoerd, maar hebben de potentie om binnen afzienbare tijd uit te groeien tot een gebiedsbrede aanpak voor Het Groene Woud. Dit project moet een ‘best practice’ worden voor andere agrarische gebieden in Brabant. Een onafhankelijk procesbegeleider zal de initiatieven bij elkaar brengen en begeleiden tijdens de uitvoering. Dit project vraagt om een extra aanlooptijd. Op dit moment (januari 2015) vindt uitvoering overleg plaats tussen de partners over dit project. De mogelijkheid voor extra budget vanuit Europees plattelandsontwikkelingsbeleid wordt integraal meegenomen.

 

Het project Groene Win-Win allianties bestaat uit activiteiten op het vlak van multifunctionele landbouw en de opzet van een groen beleggingsfonds. Voor het deelproject multifunctionele landbouw is een initiatiefgroep van agrarisch ondernemers gevormd die als kartrekker fungeren. Voor flexibel peilbeheer zijn agrarisch ondernemers geworven die samen met het waterschap de Dommel op praktische wijze invulling geven aan de GGOR AHS+. Twee clusters in Best rondom de Vleut wordt later jaar gevormd (heeft verband met groencompensatie / ontwikkelingen de Vleut). In het najaar van 2015 wordt het gebiedsbod met maatregelen waterbeheer uitgebracht, quick wins gerealiseerd en cofinanciering georganiseerd via POP3. In 2016 worden de maatregelen uitgevoerd. Op het vlak van bodembeheer zijn activiteiten opgestart. Projectpartners zijn de gemeente Oirschot, een agrarisch loonwerkbedrijf en een cultuurtechnisch bedrijf. Er ligt een link met het deelproject flexibel peilbeheer (verbetering grondwater vasthoudend vermogen van de bodem door verhoging organisch stofgehalte).

 

Op het vlak van duurzaam randen- en bermbeheer wordt een koppeling gemaakt met het traject ‘Berm van de toekomst’. Voor het deelproject groenbeleggingsfonds is de pilot Kleine Beerze beëindigd. De ASN bank en de participerende agrarisch ondernemers kwamen niet tot een voor een ieder acceptabele business case. De pilot met Landgoed Baest wordt nader vorm gegeven. Projectpartners zijn Landgoed Baest, ASN bank en Odin. Lessons Learned worden meegenomen en randvoorwaarden worden nog nader uitgewerkt.