Wandel en fietspad Bobbenagelseweg

Met de aanleg van het fiets- en wandelpad Bobbenagelseweg wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het beter (recreatief) beleefbaar maken van Het Groene Woud en met name het Dommeldal. Er zijn weinig goede fiets- en wandelverbindingen die juist dit gedeelte van het Dommeldal bereikbaar en beleefbaar maken. De gemeenteraad van Sint-Oedenrode heeft het benodigde krediet beschikbaar gesteld. De gronden voor het wandel- en fietspad  zijn inmiddels aangekocht. Ook is archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd en is de bestemmingswijziging in gang gezet. Aanbesteding van het werk staat gepland voor april 2015. De uitvoering vindt plaats in de maanden mei t/m juli 2015. In het najaar 2015 wordt het groen aangeplant.

 

De Benodigde gronden van verworven. De civieltechnische werkzaamheden zijn gegund. Start werk begin vierde kwartaal. Naar verwachting is het werk einde vierde kwartaal gereed. Een offerte voor de brug over de dommel is uitgevraagd.