Leerplicht

Meer informatie

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren:

 

 

De volledige leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar dat het kind zestien wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Leerplicht = leerrecht

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Valt de vijfde verjaardag van uw kind dus bijvoorbeeld op 10 oktober, dan is uw kind vanaf 1 november leerplichtig en moet hij of zij naar school. Uw kind mag al vanaf het vierde jaar naar school, waar de meeste ouders ook voor kiezen. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt. Daarna volgt de kwalificatieplicht tot de leeftijd van 18 jaar.

Leerplichtwet

Leerplicht is ook leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Dit betekent dat zij hun kind inschrijven op een school en er verantwoordelijk voor zijn dat hun kind ook echt naar school toe gaat.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is een onderdeel van de Leerplichtwet. Na de volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht en heeft als doel schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een degelijke positie te geven op de arbeidsmarkt. Een jongere voldoet aan de kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs (en stage) te volgen, of door te werken in combinatie met leren.

Startkwalificatie

De kwalificatieplicht betekent dat een jongere leerplichtig is tot zijn of haar achttiende verjaardag, tenzij hij of zij een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een HAVO/VWO-diploma, of een MBO-diploma vanaf niveau 2.

Tussen 18 en 23 jaar?

Als een jongere tussen de 18 en 23 jaar is, valt hij of zij dus niet meer onder de leerplicht en kwalificatieplicht; maar wél onder de zogenoemde RMC-wet. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie.

Verlof en vrijstelling

In uitzonderlijke gevallen kan verlof worden verleend. De Leerplichtwet kent twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden. In beide gevallen is verlof alleen mogelijk na toestemming, alleen aanvragen is niet voldoende.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan vrijstelling van schoolbezoek worden verleend. Meestal gebeurt dat om lichamelijke of psychische redenen. Er is dan een verklaring nodig van een arts.

Leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaar is er om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren naar school gaan. Vaak komt iemand pas met een leerplichtambtenaar in aanraking als er problemen zijn. Kinderen of jongeren gaan bijvoorbeeld van school af terwijl ze nog leerplichtig zijn, zijn vaak afwezig of komen regelmatig te laat.

De directeur van de school is verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens de reden van het verzuim en probeert hier samen met het kind, de ouders en bijvoorbeeld de school een oplossing voor te vinden.

Acties

Afhankelijk van de reden van verzuim kan de leerplichtambtenaar de volgende acties ondernemen:

  • waarschuwing geven
  • doorverwijzen naar hulpverlening
  • haltstraf opleggen
  • justitiële melding doen
  • proces-verbaal opmaken
  • melding doen in Zorg voor Jeugd, bij Bureau Jeugdzorg of bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling