Dommelvallei

Meer informatie

Contact

Henk Heling
hen@boxtel.nl
(0411) 65 52 91

Brabantstad doet het economisch goed. Tegelijkertijd hebben we in Brabant ook cruciale ruimtelijke vraagstukken, zoals:

  • Hoe gaan we om met de ontwikkeling van de (intensieve) landbouwsector?
  • Hoe gaan we om met de wateropgaven zoals verdroging en piekafvoeren?
  • En hoe krijgen we stedelijke ontwikkeling na de crisis op gang?

Deze vragen lijken niet sectoraal op te lossen, maar vragen om regionale samenwerking. Hiervoor is het manifest MozaïekBrabant opgesteld.

Ondertekening en aanbieding manifest

Op 12 maart 2015 hebben vele partijen uit de Dommelvallei het manifest MozaïekBrabant ondertekend. Het manifest werd voor Dommelvallei-gemeenten aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Bekijk hier het Manifest MozaïekBrabant (2.0 MB). Doel van het manifest is om te zorgen dat uitvoering van start gaat door:

  1. Co-creatie: Bundeling van krachten en middelen, samenwerking tussen burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid. Initiatief voor creatie van draagvlak, synergie en uitvoering.

  2. Het tot stand brengen van nieuwe koppelingen waarin stedelijke functies, landbouw en natuur elkaar versterken in plaats van verzwakken.

  3. Het watersysteem in te zetten als bron, drager, verbinder en motor bij integrale ontwikkeling. Water wordt in de uitwerking verbonden met Duurzaam Wonen, Werken, Biodiversiteit, Gezondheid, Ontspanning en Erfgoed.

  4. Het ontwikkelen van een samenhangende richtinggevende visie die gerealiseerd wordt in meerdere uitvoeringsprojecten.