Klankbordgroep Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel-Haaren (Esch)

Vanaf september 2015 is de klankbordgroep PHS actief voor het gebied tussen Boxtel en Haaren - Esch. In deze klankbordgroep komen alle maatregelen, ook die in Haaren (Esch), in het kader van PHS voor het gebied Boxtel – Haaren (Esch) aan de orde.

De klankbordgroep bewaakt het proces en adviseert over communicatie en informatie. De klankbordgroep heeft onder meer geadviseerd om voor de deelprojecten in Boxtel en Esch de volgende werkgroepen samen te stellen, die bij de verdere uitwerking van de plannen worden betrokken:

  • Werkgroep spoorwegovergang Runsdijk - Esch
  • Werkgroep Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK)
  • Werkgroep Keulsebaan
  • Werkgroep Tongeren
  • Werkgroep Fietstunnel

Bovenstaande werkgroepen zijn inmiddels gestart. De werkgroepen denken mee en adviseren op inhoud over de deelprojecten.

Op advies van de klankbordgroep wordt ook een werkgroep samengesteld waarin de gevolgen van alle maatregelen en veranderingen in de verkeersstructuur voor de wegen in Boxtel en Esch worden besproken. Deze werkgroep “onderliggend wegennet” start binnenkort.

De klankbordgroep vindt het belangrijk dat meer mensen bereikt worden om hen te informeren over alle ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de inwoners én ondernemers daar goed van op de hoogte worden gebracht én gehouden via verschillende communicatiemiddelen

Na meerdere bijeenkomsten van de klankbordgroep en de verschillende werkgroepen wordt steeds duidelijker dat de uitwerking van het Maatregelenpakket PHS Boxtel geen gemakkelijke opgave is. Niet alleen vanwege de hoeveelheid tijd en werk, maar ook omdat – zo geven leden aan –  “de integrale visie op de verkeersstructuur van Boxtel” ontbreekt. Dat maakt het wegen van concrete plannen binnen de vastgestelde kaders lastig. 

De klankbordgroep heeft een  signaal afgegeven richting gemeenteraad van Boxtel over de urgentie van een bredere visieontwikkeling op de verkeersstructuur, de actualisatie van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Lees ook:

Presentaties en verslagen