Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

> Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

 

Maatregelenpakket PHS Boxtel

Door het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) neemt het treinverkeer, zowel personenvervoer als goederenvervoer, toe. Ook het autoverkeer zal verder toenemen. Als gevolg daarvan wordt het huidige knelpunt bij de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat groter. De gemeente Boxtel heeft daarom in de aanloop naar de besluitvorming over PHS intensief gesproken met het Rijk om het knelpunt rondom de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat onder de aandacht te brengen.

Dat is gelukt. Het Rijk heeft in 2010 een bijdrage gereserveerd voor het oplossen van de verkeersproblematiek van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat, op voorwaarde dat de provincie en de gemeente de helft betalen.

De gemeente Boxtel, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en ProRail hebben daarna samen gezocht naar een oplossing voor het knelpunt rondom de dubbele spoorwegovergang. Samen met bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers zijn toen 42 varianten uitgewerkt en beoordeeld.

In april 2013 heeft de gemeenteraad besloten een omleidingsvariant en een tunnelvariant (voor alle verkeer) ter plaatse van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat uit te werken. Dit heeft geresulteerd in de Rapportage “variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat Boxtel” uit oktober 2013. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad in november 2013 een voorkeursvariant vastgesteld. Toen is de principiële keuze gemaakt om het verkeer niet door maar om het centrum van Boxtel te leiden.

Vijf deelprojecten

Het Maatregelenpakket PHS Boxtel bestaat uit vijf samenhangende deelprojecten:

  1. Opheffen van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat.
  2. Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk ‐ Kapelweg (VLK) en de daarbij horende aanpassingen aan de spoorwegovergangen.
  3. Aanpassingen in buurtschap Tongeren ten behoeve van de veiligheid van het fietsverkeer en de snelheidsbeperking voor gemotoriseerd verkeer.
  4. Opwaardering van de Keulsebaan, zodat er meer capaciteit ontstaat voor het verkeer.
  5. Aanleg van een fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat.

Met dit Maatregelenpakket PHS Boxtel wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke ambities zoals vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP), waaronder:

  • Het oplossen van het veiligheids- en leefbaarheidsknelpunt rondom de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
  • De aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg om de leefbaarheid van buurtschap Kalksheuvel te verbeteren en een volwaardige tweede ontsluiting van Ladonk te realiseren.
  • De capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan, zodat de verkeersafwikkeling ook in de toekomst wordt gegarandeerd.

Daarnaast zorgt het Maatregelenpakket PHS Boxtel dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de huidige, drukke verkeersroute door het centrum van Boxtel verbetert.

Omdat de dubbele spoorwegovergang op dit moment ook een belangrijke verkeersverbinding is, moet er eerst een goed alternatief zijn voor het autoverkeer. Daarom worden de deelprojecten gefaseerd uitgevoerd. De dubbele spoorwegovergang kan pas worden afgesloten voor motorvoertuigen als het alternatief is gerealiseerd. Nadat de fietstunnel is aangelegd, kunnen de spoorwegovergangen ook voor het langzame verkeer worden afgesloten.

Het maatregelenpakket PHS Boxtel zal effect hebben op het verkeer in Boxtel. Dit is in de aanloop naar de besluitvorming in 2013 ook onderzocht. Zo is er naar aanleiding daarvan een apart budget voor maatregelen in het gebied Tongeren vastgesteld. Op basis van de destijds uitgevoerde onderzoeken bleken voor de overige wegen in Boxtel de verschuivingen niet zodanig dat er maatregelen noodzakelijk waren.

Inmiddels zijn we enige jaren verder, is er een nieuw verkeersmodel en is er zorg over effecten voor de wegen in Boxtel. De klankbordgroep heeft geadviseerd om ook hiervoor een werkgroep samen te stellen. In het kader van de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) worden de effecten bekeken en besproken met de werkgroep. Eventuele maatregelen vallen niet binnen het beschikbare budget van € 38,4 miljoen.

Variantenstudie 2013 en raadsbesluiten (84 KB)

>> vergroot deze afbeelding (4.5 MB)

Bestuursovereenkomst Boxtel

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Noord‐Brabant en de gemeente Boxtel zijn het eens geworden over het Maatregelenpakket PHS Boxtel, de financiering hiervan en de wijze van samenwerking. Alle afspraken zijn in mei 2015 vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Boxtel (1.3 MB).

Voor de planuitwerking en realisatie van de vijf deelprojecten is maximaal € 38,4 miljoen beschikbaar gesteld. Het Rijk draagt hier € 19,2 miljoen aan bij, de Provincie € 13,2 miljoen en de gemeente Boxtel € 6,0 miljoen. Voor elk van de vijf deelprojecten is een taakstellend budget vastgesteld.

Het Maatregelenpakket PHS Boxtel wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gemeente en ProRail voeren de deelprojecten uit.

Informatiekrant

Alle inwoners van Boxtel hebben in mei 2017 een informatiekrant over de PHS (12.7 MB) ontvangen. U kunt deze hier online bekijken.