Aanleg Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang


Aanleg Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg

Met de aanleg van de VLK ontstaat er een verbinding om buurtschap Kalksheuvel heen vanaf het bedrijventerrein Ladonk naar de bestaande Kapelweg ten noorden van de spoorlijn richting Haaren – Oisterwijk. Deze verbindingsweg ontlast het buurtschap Kalksheuvel van het vele verkeer dat nu dagelijks over de Kapelweg rijdt en vormt een tweede volwaardige ontsluiting van bedrijventerrein Ladonk. De weg sluit ter hoogte van de weg Colenhoef aan op bedrijventerrein Ladonk.

In 2013 is al een ontwerpbestemmingsplan voor de VLK in procedure gebracht. Deze procedure is destijds stop gezet in afwachting van de afspraken met Rijk en provincie in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Die afspraken zijn medio 2015 vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Uitgangspunten bestuursovereenkomst

 • Vastgesteld voorlopig ontwerp VLK uit 2013
 • De VLK is een prioritaire project
 • Taakstellend budget van € 9,5 miljoen

Stand van zaken: voorlopig ontwerp VLK

De afgelopen periode is gewerkt aan de actualisatie van het voorlopig ontwerp van de VLK uit 2013. Hierbij is de werkgroep VLK, bestaande uit bewoners en belangenvertegenwoordigers betrokken. De werkgroep heeft meegedacht en geadviseerd over de aandachtspunten in het ontwerp. Het advies van de werkgroep is door het college van B&W betrokken bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp.

Stappen voorlopig ontwerp VLK:

 • Geactualiseerd voorlopig ontwerp gereed en vastgesteld door het college van B&W.
 • Geen grote relevante wijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp uit 2013:

  • aanbevelingen m.b.t. overwegveiligheid spoorwegovergang d’Ekker opgenomen in ontwerp.
  • spoorwegovergang Kapelweg kan open blijven voor langzaam verkeer.
  • wegprofiel VLK aan de zuidzijde van het spoor is verbreed en gelijk aan het wegprofiel aan de noordzijde van het spoor.

 • Werkgroep VLK heeft advies uitgebracht dat door het college van B&W bij de besluitvorming is betrokken.
 • Geactualiseerd voorlopig ontwerp past binnen het taakstellend budget van € 9,5 miljoen.

Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan VLK

Op basis van het geactualiseerde voorlopig ontwerp is eveneens het ontwerpbestemmingsplan uit 2013 geactualiseerd.

Planning VLK

Het ontwerpbestemmingsplan VLK is vastgesteld door het college van B en W en ligt vanaf 12 mei 2017 tot en met 22 juni 2017 voor een periode van 6 weken ter visie. In dat kader liggen eveneens de volgende ontwerpbesluiten ter visie:

 • Ontwerpverkeersbesluit om de spoorwegovergang Kapelweg te sluiten voor gemotoriseerd verkeer
 • Ontwerpbesluit tot de onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang Bakhuisdreef
 • Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder 


De planning* ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

Bestemmingsplan procedure (Q2 2017 – Q3 2018)

 • ter visie leggen ontwerpbestemmingsplan en verwerken zienswijzen (Q2 2017);
 • vaststellen bestemmingsplan VLK (Q3 2017).
 • Beroepsprocedure bestemmingsplan (Q4 2017 – Q3 2018) 

Grondverwerving / onteigeningsprocedure (Q2 2017 – Q4 2019)

 • start minnelijke verwerving (Q2 – Q3 2017);
 • eventuele administratieve procedure onteigening (Q4 2017 - Q4 2018);
 • eventuele gerechtelijke procedure onteigening (Q4 2018 – Q4 2019).

Aanbestedingsfase (Q4 2017 – Q3 2018)

 • voorbereidingen aanbestedingsprocedure (Q4 2017 – Q3 2018);
 • start aanbestedingsprocedure bij onherroepelijk bestemmingsplan Q3 2018 (in geval van onteigening Q4 2019);
 • gunning bij onherroepelijk bestemmingsplan Q1 2019 (in geval van onteigening Q2 2019).

Realisatiefase (Q1 2019 – Q1 2020)

 • Op basis van het proces en de besluitvorming zoals hierboven beschreven kan de realisatie van de verbindingsweg vanaf eind 2019 tot eind 2020 worden gerealiseerd;
 • Wanneer een onteigeningsprocedure volledig moet worden doorlopen, zal de realisatie één jaar naar achter verschuiven (start Q2 2020).

* Bovenstaande planning is opgesteld op basis van de inzichten zoals die in het 2e kwartaal 2017 bekend zijn. Indien bepaalde werkzaamheden uit lopen dan starten de daarop volgende werkzaamheden later. De planning wordt dan ook regelmatig geactualiseerd.

Zie ook: