Besluiten

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

  

Besluiten ter inzage

Deelprojecten 1 en 2


De onderstaande vijf besluiten liggen ter inzage van 20 oktober tot en met 1 december 2017. U heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan:


Meer informatie over de bovenstaande besluiten en hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de Publicatie vastgesteld bestemmingsplan en vijf besluiten 19 oktober 2017.

Ter inzage

De besluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt en in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur.

De bibliotheek is op maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Beroepsmogelijkheid

Het bestemmingsplan heeft samen met de overige vier besluiten de coördinatieprocedure op grond van artikel 3.30 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen. Voor de mogelijkheid van beroep worden deze besluiten op grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening als één besluit aangemerkt. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit houdt in dat tegen bovengenoemde besluiten tot en met 1 december 2017 beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan of bij de besluitvorming van de overige vier besluiten zijn aangebracht ten aanzien van de ontwerpen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen. Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State.

 

Deelprojecten 3, 4 en 5

Met ingang van vrijdag 16 november ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit met de bijbehorende Nota van zienswijzen en wijzigingen liggen ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur.

De bibliotheek is op maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging staat tegen het vastgestelde plan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan of bij de besluitvorming van de overige vier besluiten zijn aangebracht ten aanzien van de ontwerpen.

Het beroep kan enkel betrekking hebben op het bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren. Tegen de overige verkeersmaatregelen, die weliswaar onderdeel vormen van het deelproject Verkeersmaatregelen Tongeren maar niet van het bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren, kan geen beroep worden ingesteld.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State.