Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan

De capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan is een ander belangrijk deelproject binnen het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Voor een goede doorstroming van het verkeer op de Keulsebaan en om filevorming te voorkomen, moet de  capaciteit van de Keulsebaan worden uitgebreid. Dit wordt met name veroorzaakt door de reguliere groei van het autoverkeer. In het huidige gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) was de capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan om die reden al opgenomen. Met de sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat wordt  de route naar Ladonk via de Keulsebaan nog belangrijker en daarmee ook de capaciteitsuitbreiding.

Uitgangspunt bestuursovereenkomst PHS Boxtel

Capaciteit Keulsebaan vergroten:

  • Verbreding naar 2x2 rijstroken vanaf de A2 tot de tunnel onder het spoor
  • Aanpassingen van kruispunten op toekomstige capaciteitsvraag
  • Aansluiting Oirschotseweg en Parallelweg Zuid combineren tot één kruispunt
  • Uit nadere planuitwerking moet blijken welke maatregelen voldoende oplossend vermogen hebben
  • Taakstellend budget van € 7,8 miljoen

Stand van zaken

Het ontwerp van de Keulsebaan moet toekomstvast zijn. Voor het bepalen van de noodzakelijke, toekomstige capaciteit van de Keulsebaan wordt uitgegaan van de prognose uit het actuele regionale verkeersmodel voor het jaar 2030. Vanwege de gewenste toekomstvastheid wordt daarboven op rekening gehouden met 10% extra verkeer. Uit deze toekomstige verkeersintensiteiten blijkt dat de  Keulsebaan verbreed moet worden naar 2x2 rijstroken vanaf de A2 tot voor de tunnel onder het spoor.

Voor dit deelproject is ook een werkgroep actief en zijn de verschillende belangen, wensen en aandachtspunten in beeld gebracht. Deze zijn vertaald in een programma van eisen, waarin ook wensen en eisen van andere belanghebbenden en stakeholders zijn opgenomen. Door de werkgroep is het borgen van de bereikbaarheid en doorstroming als één van de belangrijkste eisen benoemd.

Belangrijke punten voor een goede verkeersafwikkeling en de toekomstvastheid zijn: het aantal kruispunten, de afwikkelcapaciteit van de kruispunten en de afstand tussen kruispunten. Uit een verkeersanalyse is gebleken dat een toekomst vaste en verkeersveilige verkeersafwikkeling wordt bereikt door de realisatie van kruispunten met verkeerslichten. Dubbelstrooks rotondes voldoen niet, zeker in combinatie met het vele vrachtverkeer. Daarnaast zijn ze onveilig voor fietsers.

De eisen en wensen zijn vertaald in een referentieontwerp. Een eerste analyse / kostenraming van dit referentieontwerp laat een overschrijding van het taakstellend budget zien. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. In dat kader zijn en worden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd (kabels & leidingen, bodemonderzoek, enz.). Bij de verdere uitwerking worden de werkgroep, belanghebbenden en stakeholders betrokken.

Planning voorlopig ontwerp Keulsebaan

  • Nadere uitwerking en optimalisatie van het voorlopig ontwerp en advies werkgroep, medio 2017
  • Besluitvorming door het college van B&W over het voorlopig ontwerp, najaar 2017
  • Inspraak over het voorlopig ontwerp gelijktijdig met het ter visie leggen van het voorontwerpbestemmingsplan Keulsebaan, najaar 2017


>> vergroting afbeelding