Maatregelen buurtschap Tongeren

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

Maatregelen buurtschap Tongeren

Het Maatregelenpakket PHS Boxtel, met name het opheffen van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat en de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK), leidt op de wegen Tongeren, Mezenlaan, Essche Heike en De Braken tot een toename en een verschuiving van verkeer. In het buurtschap Tongeren zijn aanpassingen voorzien voor de veiligheid van het fietsverkeer, de snelheidsbeperking van het gemotoriseerd verkeer en de bereikbaarheid.

Uitgangspunten bestuursovereenkomst PHS Boxtel:

  • Aansluiting van buurtschap Tongeren op de VLK in verband met het borgen van de bereikbaarheid.
  • Maatregelen treffen in verband met de snelheid, de veiligheid en het beperken extra verkeer.
  • Taakstellend budget van € 1,8 miljoen.

Stand van zaken

Ook voor dit deelproject is een werkgroep actief. De werkgroep heeft diverse belangen en wensen ingebracht. Zo heeft de werkgroep onder meer aangegeven dat de bereikbaarheid een belangrijk punt is, en spreiding van verkeer de voorkeur heeft boven het concentreren van verkeer. Dit is verwerkt in een programma van eisen, waarin ook wensen en eisen van andere belanghebbenden en stakeholders zijn opgenomen.

Er zijn verschillende scenario’s onderzocht om het gebied Tongeren bereikbaar te houden en tegelijkertijd de toename van verkeer te  beperken. De volgende stap is het maken van een voorlopig ontwerp. In dat kader zijn en worden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd (kabels & leidingen, bodemonderzoek, enz.). In dit ontwerp is enerzijds de bereikbaarheid van belang en anderzijds moet de toename van verkeer in het gebied worden beperkt. Om het verkeer te ontmoedigen en in verband met de veiligheid worden in het ontwerp verkeersremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer en aanpassingen van kruispunten opgenomen. Daarbij is ook de veiligheid voor het langzaam verkeer, de fietser, van belang. Ten behoeve van een goede bereikbaarheid krijgt buurtschap Tongeren een aansluiting op de VLK.

Tongeren is ook als zoeklocatie benoemd voor de ontwikkeling van woningbouw. Hier kan op dit moment dan ook nog niet op worden geanticipeerd.

Planning voorlopig ontwerp

  • Nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp en het advies van de werkgroep, medio 2017.
  • Besluitvorming in het college van B&W over het voorlopig ontwerp, medio 2017.
  • Inspraak het over voorlopig ontwerp gelijktijdig met het ter visie leggen van het voorontwerpbestemmingsplan Tongeren, najaar 2017.