Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

  

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten

Deelprojecten 1 en 2


De eerste plannen en besluiten in het kader van het Maatregelenpakket PHS Boxtel, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente, werden met ingang van 12 mei 2017 ter inzage gelegd. 

Publicatie 11 mei 2017 (266 KB) 

a. Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK)

In 2013 is al een ontwerpbestemmingsplan voor de VLK in procedure gebracht. Deze procedure is destijds stop gezet in afwachting van de afspraken met het Rijk en de provincie in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Die afspraken zijn medio 2015 vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

De afgelopen periode is gewerkt aan de actualisatie van het voorlopig ontwerp van de VLK uit 2013. Het geactualiseerde voorlopig ontwerp is op 18 april 2017 vastgesteld door het college van B&W. Op basis van het geactualiseerde voorlopig ontwerp is het ontwerpbestemmingsplan uit 2013 eveneens geactualiseerd.

Met de aanleg van de VLK ontstaat er een verbinding om buurtschap Kalksheuvel heen vanaf het bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg ten noorden van de spoorlijn richting Haaren – Oisterwijk. Deze verbindingsweg ontlast het buurtschap Kalksheuvel van het vele verkeer dat nu dagelijks over de Kapelweg rijdt en vormt een tweede volwaardige ontsluiting van bedrijventerrein Ladonk. De weg sluit ter hoogte van de weg Colenhoef aan op bedrijventerrein Ladonk.

De belangrijkste aanpassingen van het oorspronkelijk ontwerp uit 2013 zijn de verbeteringen van het ontwerp van de spoorwegovergang d’Ekker en de spoorwegovergang Kapelweg, die in tegenstelling tot het ontwerp uit 2013 open blijft voor langzaam verkeer.

Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg 2017

b. Ontwerpbesluit tot het definitief onttrekken aan de openbaarheid van de voormalige spoorwegovergang Bakhuisdreef

De voormalige spoorwegovergang Bakhuisdreef is al sinds 2010 tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Met het ontwerpbesluit voor de onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang Bakhuisdreef, wordt dit nu ook definitief geregeld. Beide ontwerpbesluiten zijn conform het wegontwerp van de VLK zoals is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Onttrekkingsbesluit Bakhuisdreef

c. Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor zes woningen

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de akoestische gevolgen van de VLK. Als er geen maatregelen worden getroffen, blijkt dat de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt voor negen woningen. Om dit te voorkomen heeft het college van B&W besloten om over het gehele tracé van de weg stil asfalt toe te passen. Ondanks deze maatregel wordt bij zes woningen de voorkeursgrenswaarde nog overschreden, maar blijft onder de ontheffingswaarde. Daarom het voorgenomen besluit om voor deze zes woningen een hogere grenswaarde vast te stellen (tot maximaal 54 dB).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder (713 KB)

d. Ontwerpverkeersbesluit tot sluiting van de spoorwegovergang Kapelweg voor gemotoriseerd verkeer

De spoorwegovergang Kapelweg blijft open voor langzaam verkeer. In het ontwerpverkeersbesluit is opgenomen dat de spoorwegovergang Kapelweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Ontwerp verkeersbesluit Kapelweg

e. Ontwerpverkeersbesluit tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer

Naast de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg is het opheffen van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat één van de prioritaire projecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst PHS Boxtel. In het belang van het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buurtschap Kalksheuvel, in de directe omgeving van de dubbele spoorwegovergang en langs de huidige drukke verkeersroute door het centrum van Boxtel, heeft de sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer hoge prioriteit.

Omdat de dubbele spoorwegovergang op dit moment ook een belangrijke verkeersverbinding is, moet er eerst een goed alternatief zijn voor het autoverkeer. Daarom worden de deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel gefaseerd uitgevoerd. Belangrijk is te weten dat de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer pas wordt afgesloten als een alternatief voor het verkeer is gerealiseerd is. Voor langzaam verkeer blijft de overweg open totdat er ook een alternatief voor het langzaam verkeer klaar is. Hierna kan de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat pas volledig worden afgesloten. 

 

Deelprojecten 3, 4 en 5


Procedures voor deze deelprojecten starten vanaf begin 2018.