Opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat

Maatregelenpakket PHS:

Planning en voortgang

 

Opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat

De aanleg van de fietstunnel Tongersestraat en het opheffen van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat zijn twee deelprojecten binnen het Maatregelenpakket PHS Boxtel. Deze deelprojecten worden door ProRail uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel. Voor het deelproject fietstunnel Tongersestraat is ook een werkgroep actief.

Uitgangspunten Bestuursovereenkomst PHS Boxtel

  • Schetsontwerp zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst PHS Boxtel
  • Taakstellend budget van € 17.2 mln.

Opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat

Naast de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg is het opheffen van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat één van de prioritaire projecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst PHS Boxtel. In het belang van het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buurtschap Kalksheuvel, in de directe omgeving van de dubbele spoorwegovergang en langs de huidige drukke verkeersroute door het centrum van Boxtel, heeft de sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer hoge prioriteit. 

Omdat de dubbele overweg op dit moment ook een belangrijke verkeersverbinding is, moet er eerst een goed alternatief zijn voor het autoverkeer. Daarom worden de deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel gefaseerd uitgevoerd. Belangrijk is te weten dat de overweg pas wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer als een alternatief gerealiseerd is. Voor langzaam verkeer blijft de overweg open tot dat er ook een alternatief voor het langzaam verkeer klaar is. Hierna kan de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat pas volledig worden afgesloten.

Realisatie fietstunnel Tongersestraat

Op basis van het schetsontwerp uit de Rapportage variantenstudie Dubbele overweg Tongersestraat Boxtel uit oktober 2013 wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp van de fietstunnel. Hierbij is de werkgroep fietstunnel betrokken. Met de werkgroep is gekeken naar belangen, wensen en aandachtspunten voor het ontwerp van de fietstunnel. Dit is vertaald naar een programma van eisen, waarin ook wensen en eisen van andere belanghebbenden en stakeholders zijn opgenomen. Voor de werkgroep is een goede aansluiting van de fietstunnel op de weg Tongeren een belangrijk punt. De volgende stap is het maken van een voorlopig ontwerp. In dat kader zijn en worden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd (kabels & leidingen, bodemonderzoek, enzovoort).

Planning voorlopig ontwerp

  • Nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp en het advies van de werkgroep, medio 2017
  • Besluitvorming door het college van B&W over het voorlopig ontwerp, medio 2017
  • Ter visie leggen voorontwerp bestemmingsplan fietstunnel Tongeresestraat, najaar 2017

Tekening schetsontwerp variantenstudie (4.5 MB)