Planning en voortgang

Maatregelenpakket PHS:

> Planning en voortgang

Planning en voortgang

Deelprojecten 1 en 2

1. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten (12 mei tot en met 22 juni 2017)

  • Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK)
  • Ontwerpbesluit tot het definitief onttrekken aan de openbaarheid van de voormalige spoorwegovergang Bakhuisdreef
  • Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor zes woningen
  • Ontwerpverkeersbesluit tot sluiting van de spoorwegovergang Kapelweg voor gemotoriseerd verkeer
  • Ontwerpverkeersbesluit tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer


2. Besluiten
(12 en 26 september 2017)

2.a. Besluitvorming door de gemeenteraad (12 september 2017)

Op 12 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg en het besluit voor het definitief sluiten van de voormalige overweg Bakhuisdreef vastgesteld.

2.b. Besluitvorming door het college van B&W (26 september 2017)

Het college van B&W heeft op 26 september 2017 de volgende besluiten vastgesteld:

  • Het verkeersbesluit om de spoorwegovergang Kapelweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de VLK.
  • Verkeersbesluit om de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.


3. Besluiten ter inzage
 (20 oktober tot en met 1 december 2017)

Na vaststelling door de gemeenteraad en het college van B&W worden alle genoemde besluiten ter inzage gelegd. Het is tot en met 1 december 2017 mogelijk om tegen deze besluiten in beroep te gaan bij de Raad van State.

 

Deelprojecten 3, 4 en 5

1. Voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage (voorjaar 2018)

Naast de deelprojecten 1 en 2 (aanleg van de VLK en het opheffen van de dubbele overweg Tongersestraat), wordt ook volop gewerkt aan de 3 andere deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel. De voorontwerpbestemmingsplannen voor de deelprojecten Tongeren, Keulsebaan en fietstunnel Tongersestraat kunnen naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage worden gelegd. Dan worden ook de voorlopige ontwerpen van deze deelprojecten in inspraak gebracht.


2. Besluiten
 (voorjaar 2018)

De ontwerpbestemmingsplannen voor de drie deelprojecten Tongeren, Keulsebaan en de fietstunnel Tongersestraat worden gelijktijdig ter inzage gelegd met het ontwerpbesluit om de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat aan de openbaarheid te onttrekken. Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2018 zijn.

De komende periode staat in het teken van het doorlopen van procedures, de verdere planuitwerking voor de deelprojecten Tongeren, Keulsebaan en fietstunnel Tongersestraat en de start van de procedures voor die deelprojecten. De realisatie van het Maatregelenpakket PHS Boxtel wordt gefaseerd uitgevoerd. Te beginnen met de VLK, waarvan de realisatie naar verwachting eind 2019 start. De gefaseerde realisatie van alle deelprojecten loopt naar verwachting door tot 2023.


3. Besluiten ter inzage (voorjaar 2018)

Na vaststelling door de gemeenteraad en het college van B&W worden alle genoemde besluiten ter inzage gelegd. Tegen al deze besluiten is het mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.