TALK - Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg

Meer informatie

Documenten

Nieuwsbrieven

Informatieavonden

Verslagen klankbordgroep

Vastgesteld voorkeurstracé voor nieuwe verbindingsweg (28 juni 2011):

Contact

Ludwig van Duren
Projectmanager TALK
(0411) 65 59 11 (algemeen tel.nr.)
ldu@boxtel.nl

Door de groei van de mobiliteit en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen van Boxtel staat de bereikbaarheid van (delen van) Boxtel onder druk. Een aantal oude en nieuwe ontwikkelingen aan de westzijde van de kern van Boxtel is nu aanleiding over dit gebied na te denken en keuzes te maken.

Masterplan

Er is een masterplan opgesteld waarin de visie van de gemeente Boxtel op dit gebied staat beschreven. Deze visie gaat enerzijds uit van de ambitie om de economische groei te bevorderen en anderzijds om de leefbaarheid van de omliggende woonkernen en het groene en duurzame karakter van de gemeente te verbeteren.

Doelstellingen

  • De leefbaarheid, verkeersveiligheid en plaatselijke bereikbaarheid van het buurtschap Kalksheuvel vergroten.
  • Een betere doorstroming van en naar het bedrijventerrein Ladonk te creëren en daarmee de belasting van het lokale wegennet binnen de bebouwde kom te ontlasten.

Voorlopig ontwerp verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

Het voorkeurstracé is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). Hiermee zijn de exacte ligging, de landschappelijke inpassing, het benodigde ruimtegebruik en de kosten inzichtelijk gemaakt. De uitwerking van het tracé geeft daarmee onder andere meer duidelijkheid over de kruising van wegen, de bereikbaarheid van percelen, benodigde gronden en de afstand tot woningen.

Gelijkvloerse spoorkruising

In het voorkeurstracé is een ongelijkvloerse kruising (tunnel) van het spoor en de verbindingsweg opgenomen. Een ongelijkvloerse kruising is echter dermate kostbaar dat deze zonder externe financiering niet binnen de aan het bestemmingsplan gerelateerde planperiode van tien jaar realiseerbaar is.

Vanwege deze onzekerheden en kosten is gezocht naar mogelijkheden om het tracé in fases aan te leggen. Daarom is in het voorlopig ontwerp een gelijkvloerse kruising opgenomen. Dit tracé is binnen de planperiode van tien jaar wel financieel realiseerbaar en is relatief eenvoudig te optimaliseren met een ongelijkvloerse kruising.

Klik om te vergrotenimpressies verbindingsweg
Klik om te vergroten

Klankbordgroep Regenboog

Voor het project TALK is een brede klankbordgroep opgezet. Deze bestaat uit de volgende leden:

  • Stichting Kalksheuvel Leefbaar
  • Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel
  • Werkgeversvereniging Boxtel
  • Ondernemersvereniging Boxtel
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Boxtel-Liempde
  • Fietsersbond Boxtel
  • Heemkundige Studiekring voor Boxtel e.o.
  • Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel

De twee laatstgenoemde leden zijn uit de klankbordgroep gestapt.