Bouwrijp maken Vorst A en reconstructie rijbaan Lennisheuvel

Meer informatie

Collegevoorstel Vorst A en weg Lennisheuvel (143 KB)(september 2014)

Ontwerp Vorst A en weg Lennisheuvel (3.4 MB) (september 2014)

Nieuwsbrief start werkzaamheden Vorst A en rijbaan Lennisheuvel (496 KB)(april 2015)

Contact

Peter van den Oetelaar
peo@boxtel.nl

(0411) 65 53 84

Het bedrijventerrein Vorst A wordt bouwrijp ingericht, zodat bedrijven zich daar kunnen gaan vestigen. Ter ontsluiting van Vorst A en verbetering van de verkeersstructuur gaan we tevens een gedeelte van de weg Lennisheuvel (gedeelte  Brede Heide – rotonde Boseind) herinrichten. In 2014 hebben we mede in samenwerking met stichting Rond Kerk en Orion (RKO) een ontwerp Vorst A - Lennisheuvel (3.4 MB) uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit ontwerp op 2 september 2014 vastgesteld, zie besluitenlijst college 2 september 2014.

April 2015 zijn de werkzaamheden gestart. In de nieuwsbrief Start werkzaamheden Vorst A - Lennisheuvel vindt u meer informatie over de werkzaamheden. (496 KB)

Uitgangspunten van het ontwerp

  • Bedrijventerrein Vorst A en de kern Lennisheuvel zijn twee verschillende gebieden, die mensen verschillend gebruiken. In het ontwerp zijn deze gebieden dan ook verschillend ingericht. De toegang van Lennisheuvel accentueren we met een drempel met fietsoversteek.
  • We zorgen voor een verkeersveilige aansluiting van de nieuwe weg de Runmolen, vanaf het bedrijventerrein Vorst A op de weg Lennisheuvel. De maximale snelheid op de Runmolen wordt 50 km/uur en 30 km/u op de weg Lennisheuvel. Op de weg Lennisheuvel komen deels fietssuggestiestroken en blijft het vrachtwagenverbod gelden. De bestaande drempel ter hoogte van Lennisheuvel 6a komt in de nieuwe situatie terug.
  • We verbeteren de werking van de riolering van de kern Lennisheuvel door deze te koppelen aan de riolering van bedrijventerrein Vorst A.
  • We zorgen voor groenvoorzieningen die passen bij de doelstellingen van het project Natuurexperience Lennisheuvel. 
  • We voeren zo min mogelijk wijzigingen door aan de bestaande ligging van de opritten van woningen aan de weg Lennisheuvel.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Als gemeente betrekken we via burgerparticipatie inwoners zo goed mogelijk bij onze projecten. In dit geval hebben we contact gezocht met stichting RKO, omdat dit project veel raakvlakken heeft met het project Natuurexperience Lennisheuvel.

Op 13 mei 2014 vond de door stichting RKO georganiseerde inloopavond plaats, waarbij geĂ¯nteresseerden kennis kon nemen van het ontwerp. Stichting RKO heeft alle reacties op het ontwerp verzameld en besproken met de gemeente. Belangrijke items hierbij waren de veiligheid van de fietsers en een duidelijk onderscheid in inrichting tussen de kern Lennisheuvel en bedrijventerrein Vorst A. Vanuit die reacties en na meerdere overlegrondes zijn we op het definitieve ontwerp Vorst A en weg Lennisheuvel (3.4 MB) uitgekomen.

Planning

De uit te voeren werkzaamheden bestaan grofweg uit 3 fasen:

  • Fase 1: 13 april t/m 15 mei, Bouwrijpmaken bedrijventerrein Vorst-A;
  • Fase 2: 20 april t/m 15 mei, Herinrichting entree Lennisheuvel en toegang Vorst-A
  • Fase 3: 18 mei t/m 31 juli, Vergroten bergingscapaciteit riolering Lennisheuvel en herinrichting rijbaan Lennisheuvel

Verkeershinder vanaf maandag 20 april tot en met vrijdag 31 juli 2015

Van maandag 20 april tot en met vrijdag 31 juli 2015 zal het autoverkeer hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Het wegvak Lennisheuvel is voor doorgaand autoverkeer in deze periode in beide richtingen afgesloten. We zorgen voor omleidingsroutes voor het autoverkeer via Mijlstraat en bedrijventerrein Ladonk. Voor fietsers en voetgangers blijft de bereikbaarheid gegarandeerd, maar afstappen en het tempo aanpassen zal af en toe nodig zijn.
In het weekend van 8 en 9 mei zal de rotonde Boseind een weekend zijn afgesloten in verband met de asfalteringswerkzaamheden. Slechte weersomstandigheden kunnen eventueel leiden tot verschuiven naar een weekend later. Voor dit ene weekend zal een omleiding in een omleiding worden gemaakt.

Het laatste nieuws over Vorst A en reconstructie weg Lennisheuvel