Sport

Sporten in gemeente Boxtel

Sport bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen, met name jeugdigen. Bovendien bevordert sport de gezondheid en draagt bij aan het bewustwordingsproces over gezondheid en de noodzaak tot beweging.

Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Ze vormen voor veel mensen een bindende factor. De gemeente Boxtel heeft dan ook de doelstelling om:

  • de bevolking te stimuleren tot sporten.

  • te zorgen dat de sportvoorzieningen van een voldoende én kwalitatief goed niveau zijn.

Het sportbeleid is vastgelegd in de sportnota (3.7 MB).

Preventief jeugdbeleid

In Boxtel functioneren vele sportverenigingen uitstekend. Zij vormen een krachtige motor voor het preventieve jeugdbeleid. Het inhoudelijke sportbeleid wordt blijvend gericht op optimalisering van sportdeelname, met name onder jongeren binnen kwetsbare groepen. Voor jongeren zijn reeds middelen beschikbaar gesteld.

Sporten met een handicap

Meer informatie over gehandicaptensport staat op de website van het Fonds Gehandicaptensport.

Buurtsportwerk

Volgend op de Breedte Sport Impuls (BSI) is het BOS-project opgezet. In dit kader wordt het buurtsportwerk geïntensiveerd. Daarnaast wordt de deskundigheid van leerkrachten voor het bewegingsonderwijs bevorderd.

Ouderen

Na het intensieve GALM-project zijn in 2008 voor ouderen nieuwe beweegprogramma's van start gegaan.

Binnensport

Ten aanzien van de binnensport bevordert de gemeente dat een adequaat aanbod van zaalsportaccommodaties blijvend wordt gegarandeerd.