Gemeentelijk rioleringsplan

Meer informatie

Contact

Hans Mols
E: hmo@boxtel.nl
T: (0411) 655 256

Een gemeentelijk rioleringsplan, of languit Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP-5), draagt bij aan een veilige en gezonde inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater en grondwater. We proberen op deze manier wateroverlast te beperken en vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen.

Niet alleen de gemeente, maar ook onze inwoners hebben hun taken en verantwoordelijkheden als het gaat om het verwerken van hemel- en grondwater op particulier grondgebied.

Door middel van een enquête (ingevuld door 72 respondenten) en een informatiebijeenkomst is een kadernota opgesteld. Deze is behandeld en vastgesteld tijdens de collegevergadering op 31 maart 2015. Het vGRP-5 voor de planperiode 2015 – 2019 is op 8 september 2015 door de raad vastgesteld.

Visie

De gemeente Boxtel en waterpartners streven naar een integrale en duurzame benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners. Integraliteit en samenwerking zijn daarbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren.

Wij zien afvalwater niet meer als afval, maar als een bron van grondstoffen. Duurzaamheidsinitiatieven zoals 'De kleine Aarde', Greentech, Hydrobusiness Vion en de Energiefabriek van het waterschap zijn hiervan uitwerkingen binnen onze gemeente.

Ambities

Om stapsgewijs toe te groeien naar de gewenste situatie hebben wij in het vGRP enkele speerpunten benoemd. Deze ambities zijn een leidraad om ons invulling te geven aan watertaken.
1.    Anticiperen op klimaatverandering
2.    Rol perceeleigenaren bij verwerking hemel- en grondwater
3.    Gebiedsdifferentiatie: beschermings- en onderhoudsniveau
4.    Grondwaterproblematiek (Boxtel-Oost)
5.    Financiering gemeentelijke watertaken
6.    Samenwerken aan een doelmatige waterketen
7.    Communicatie watertaken

Riolering en water, we staan er niet altijd bij stil maar hebben er dagelijks mee te maken en zijn er van afhankelijk. Watertekort, watersnood en slechte hygiëne als gevolg van ontbreken van riolering kennen we in Nederland eigenlijk niet. Afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd naar een zuivering, regenwater verdwijnt in het putje op straat en wordt afgevoerd naar de zuivering of naar oppervlaktewater. Inmiddels hebben we in onze gemeente 156 kilometer riolering, 88 kilometer persleiding en 10 kilometer drainage.

Om te zorgen dat onze riolering aan de eisen voldoet en goed blijft functioneren, stellen we eens per vijf jaar een gemeentelijk rioleringsplan op.

Waar staan we nu?

Op dit moment beschermen we de volksgezondheid, voorkomen wij milieuoverlast, langdurige lozingsbeperking en instortingsgevaar.

Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van wateroverlast door extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat. De komende periode worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd zodat extreme neerslag beter verwerkt kan worden.

Het voorkomen van grondwateroverlast trekt nog steeds veel aandacht in Boxtel-Oost. Ondanks de aanzienlijke verbeteringen en het lozen van ongeveer 1 miljoen m3 grondwater per jaar, zijn er nog delen in de wijk waar de effecten nauwelijks merkbaar zijn. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP-5) staan onze plannen hiervoor voor de komende periode.

Het laatste nieuws over het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019