Grondwateroverlast Boxtel-Oost

In oktober 2017 hebben alle bewoners van Boxtel-Oost een enquête ontvangen om te onderzoeken hoe zij de grondwateroverlast (gwo) nu ervaren. De enquête is inmiddels gesloten. Maar liefst 432 huishoudens hebben de enquête ingevuld.

Achtergrond

Al sinds de aanleg van de wijk Boxtel-Oost, ruim 40 jaar geleden, is er sprake van grondwateroverlast. De zorgplicht voor grondwater ligt bij de gemeente. Daarom heeft de gemeente in openbaar gebied maatregelen genomen om structureel nadelige gevolgen van grondwateroverlast zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

De buizen voor de drainage zijn in twee fases aangelegd. In de eerste fase zijn ook de buffervijver en de afvoer naar de Dommel aangelegd. Fases 1 en 2 zijn in 2012 afgerond. Sindsdien loost het stelsel via de overstort of het wordt verpompt uit de vijver.

Werken aan oplossing

De gemeente Boxtel werkt sinds 2007 aan een oplossing voor het grondwaterprobleem in de wijk Boxtel-Oost. Samen met diverse organisaties en bewoners is in 2007 en 2008 onderzoek verricht naar de aard, omvang en oorzaken van de grondwateroverlast.

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek heeft het gemeentebestuur in 2008 besloten de grondwateroverlast aan te pakken. Voor de gehele wijk Boxtel-Oost is een masterplan voor de ontwatering opgesteld, met als doel de grondwateroverlast gefaseerd terug te brengen.

Fases

Tijdens fase 1 is in 2012 het begin van de hoofdstructuur met de afwateringsmogelijkheden naar de dommel aangelegd. Tijdens fase 2 is in 2014 de complete hoofdstructuur aangelegd. Tijdens fase 3 zijn vertakkingen op dit stelsel om de grondwaterstand ook bij de woningen op het juiste peil te krijgen. Ten slotte, fase 4 draait om maatregelen op of aan de woning.

Aan fase 3 en 4 zijn hoge kosten verbonden voor de gemeente en de bewoners. Daarom is de werking van de hoofdstructuur (fase 1 en 2) een paar jaar gemonitord door 23 grondwatermeetpunten. Nu wordt aan de bewoners gevraagd of ze nog overlast ervaren.

Maatregelen

Drainage

Het doel van de drainage is het beter beheersen van grondwaterstanden in natte perioden, zodat ongewenst hoge grondwaterstanden niet meer structureel voorkomen. 

Om te voorkomen dat bestaande groenvoorzieningen in de wijk verdrogen en om funderingsconstructies te beschermen, wordt het drainagestelsel zodanig ontworpen dat het alleen de pieken in de grondwaterstand verlaagt.

Buffervijver

Eén van de werkzaamheden van de aanpak grondwateroverlast Boxtel-Oost was de aanleg van een buffervijver. Door deze zogenaamde retentievijver kan het grondwater bij hoge waterstand in de Dommel naar de vijver afgevoerd worden. De vijver is zo gegraven dat er een profiel ontstaat met flauwe hellingen en ondiepe plasbermen in de oeverzone.

Zelf online grondwaterstanden raadplegen

Op de pagina Grondwaterstanden Boxtel-Oost kunt u grondwaterstanden online raadplegen. U kunt de grondwaterstanden van 23 meetpunten bekijken in de grafieken. Dit geeft een globaal inzicht in de grondwaterstanden.

Let op: deze standen kunt u niet één op één vergelijken met grondwaterstanden elders in ons land. U moet hierbij rekening houden met tal van factoren die van invloed zijn op de grondwaterstanden.

Evaluatie afgerond

De evaluatie is afgerond en een verkorte versie vindt u op deze pagina. Voor de volledige rapportage kunt u een mail sturen naar m.vd.stappen@mijngemeentedichtbij.nl.

Het college heeft de aanbevelingen uit het rapport aangenomen. De drainage leggen we in de komende jaren aan in de kern van de wijk tussen de Beneluxlaan, Hobbendonkseweg, Europalaan en Albinonistraat als we daar ook andere werkzaamheden aan het riool of bestrating uitvoeren.