Herinrichting d'n Tip

Het centrum van Liempde moet toegankelijker, verkeersluwer en aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers van het dorp. De projectgroep ‘Liempt in uitvoering’ onderdeel van SPPILL heeft een visie opgesteld over het centrumgebied van Liempde, het herinrichten van het terrein D’n Tip is hier een onderdeel van. 

In overleg met omwonenden heeft SPPILL een ontwerp opgesteld dat voorziet in meer fiets- en autoparkeerplaatsen met elektrische oplaadfaciliteiten, een bloemenplukhoek met insectenhotel, een houten veldpoort als evenementenoprit en speelvoorzieningen gemaakt van natuurlijke materialen. D’n Tip blijft is het startpunt om Liempde en omgeving te voet of met de fiets te ontdekken. Het terrein blijft beschikbaar voor evenementen waaronder de Boerenmèrt.  

Riolering

In de periode 2007 - 2009 heeft de gemeente Boxtel onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de riolering in Liempde. Hieruit blijkt dat het rioolstelsel erg gevoelig is voor het verwerken van extreme neerslag waardoor wateroverlast kan ontstaan. Vanuit dit onderzoek zijn een aantal verbeteringsmaatregelen opgesteld die gelijktijdig met de toekomstige vervanging van riolen worden uitgevoerd. Echter kan de neerslag extremer worden als gevolg van de klimaatverandering, hiervoor zijn aanvullende maatregelen en voorzieningen nodig. Hierbij is gezocht naar een alternatieven en effectieven (kostenbesparende) oplossingen, dus niet alleen maar grotere, kostbare rioolbuizen aanleggen. Uit berekeningen blijkt dat het bergen van rioolwater bij extreme neerslag zeer effectief is. D’n Tip biedt goede mogelijkheden voor een ondergrondse waterberging. 

Waterberging

De waterberging bestaat uit een ondergrondse betonnen kelder met een inhoud van 2000 m3. Hierin wordt tijdens hevige neerslag rioolwater (tijdelijk) opgeslagen, waarmee we de kans op wateroverlast in het centrumgebied van Liempde aanzienlijk kunnen beperken. Wanneer er weer ruimte ontstaat in het rioolstelsel wordt de waterberging leeggepompt en afgevoerd richting de rioolwaterzuivering. De waterberging zorgt er ook voor dat tijdens neerslag minder rioolwater via de riooloverstorten de sloten in wordt geloosd en dit is weer minder belastend voor het milieu. 

Planning

Inmiddels (19 september) is de rioolbergingsbak voorzien van een betondek aan de bovenkant. Het beton heeft drie weken de tijd om uit te harden. De komende tijd worden een aantal kleinere werkzaamheden verricht. Nadat het beton is uitgehard wordt het terrein verder afgewerkt. Ook wordt een deel van het terrein verhard met een halfverharding. Deze werkzaamheden zijn voor 4 november afgerond. Daarna gaat SPPILL verder met de bovengrondse inrichting van D'n Tip. 

De oorspronkelijke planning heeft vertraging opgelopen, geplande evenementen zoals het Oktoberfest en Proeflokaal Liempde vinden daardoor plaats in het Concordiapark. 


foto: gestort betondek van de bergingsbak aan D'n Tip

De waterberging onder D’n Tip is slechts één van de maatregelen die in het kader van de klimaatopgave is opgenomen in het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan. Om verdere invulling te geven aan die opgaven zijn meer maatregelen nodig. Het verwerken van hemelwater op eigen perceel is een potentiële mogelijkheid, evenals de realisatie van een noodoverlaat aan de Rosenhofstraat. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in een integraal plan waarmee we de klimaatopgave specifiek voor Liempde gaan invullen.