Woonvisie Boxtel 2016-2025

Documenten

 

 

 

 

Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Boxtelse woonvisie 2016 – 2025 vastgesteld. In nauw overleg met de -in 2015- bestaande lokale woningcorporaties, de gemeenteraad, stakeholders en inwoners is de nieuwe woonvisie opgesteld. In een aantal interactieve werkbijeenkomsten zijn de grote lijnen geschetst. In een projectgroep zijn deze grote lijnen uiteindelijk verwerkt tot een woonvisie. De woonvisie moet kaders bieden die de gemeente de komende jaren nodig heeft om samen met betrokken partijen vorm te geven aan wonen in Boxtel. 

In de woonvisie hebben wij vijf opgaven benoemd die de komende jaren centraal staan in ons woonbeleid 

  1. Een betaalbare woning voor iedereen 
  2. Verbeteren kwaliteit, geschiktheid, duurzaamheid woningvoorraad 
  3. Huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen 
  4. Vraaggericht bouwen met oog op de toekomst
  5. Boxtel aantrekkelijke woongemeente

De vijf woonopgaven zijn in een infographic weergegeven. Daarnaast maken wij deze opgaven ieder jaar concreter in een woonagenda. Op deze manier kunnen we op een actuele manier kijken welke instrumenten nodig zijn om de woonvisie uit te voeren. 

Het laatste nieuws over Woonvisie