Onderwijs in Boxtel

Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

In Boxtel zijn twee vormen van middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar.

  • Bij Sint Lucas kunnen studenten opleidingen volgen voor decoreren, etaleren, reclame en presentatie, bescherming en afwerking.
  • Helicon MBO Boxtel biedt opleidingen aan voor levensmiddelentechnologie, groenvoorzieningen, milieutoezicht, dierhouderij en landbouwtechniek.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie wordt in Boxtel verzorgd door het Koning Willem I-college. Stichting Uitkeringsgerechtigden Boxtel biedt cursussen voor mensen met een uitkering.

Lokale Educatieve Agenda

In samenspraak met o.a. de schoolbesturen is een Lokale Educatieve Agenda opgesteld. Hierin staan gezamenlijke doelstellingen en rollen en verantwoordelijkheden. De activiteiten voor de jeugd in Boxtel zijn onderverdeeld in de  thema’s:

  • Zorg in en om de school
  • Doorgaande Ontwikkelingslijnen
  • School en Wijk

Brede Scholen Boxtel

De Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) is opgericht op 10 juli 2003 en is werkgever voor de directeur brede scholen die zorg draagt voor de aansturing van de collega's buurtsport en sociaal cultureel werk. Het bestuur (klein en op afstand) vergadert vier á vijf keer per jaar. De planning- & controlcyclus is op deze systematiek ingericht. Het dagelijks bestuur en de directeur voeren vaker overleg met elkaar.

Leerplicht en kwalificatieplicht

De volledige leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt.

Na de volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat je leerplichtig bent tot je achttiende verjaardag, tenzij je een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een havo/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Je voldoet aan de kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs (en stage) te volgen, of door te werken en te leren.