Afwegingskader voor zonne- en verkenning potentieel windparken

Visie zon- en windenergie Boxtel

Met de visie zon- en windenergie heeft het college op 8 september het afwegingskader voor zonneparken vastgesteld. In de visie geeft het college aan hoeveel, waar en hoe zonneparken in de eerste fase worden toegestaan. Voor wind is het potentieel in beeld gebracht. Aan de hand van nader onderzoek en overleg met de buurgemeenten, grondeigenaren en de netwerkbeheerder wordt nog een afwegingskader opgesteld. Wethouder Peter van de Wiel: ‘Met deze visie zetten we een goede stap naar een energieneutraal Boxtel in 2030. We kunnen nu op korte termijn aan de slag met het realiseren van zonneparken. Ik nodig initiatiefnemers dan ook van harte uit om hun plannen op te stellen en in te dienen.’ De gemeenteraad stelt de visie vast in de vergadering van 22 september aanstaande.

Regionale Energie Strategie (RES)

In heel Nederland werken 30 regio’s samen met het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Dat is zo geregeld in het Klimaatakkoord. Boxtel maakt deel uit van de RES Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de RES-opgave en daarvoor eerst de mogelijkheden voor zon- en windenergie voor hun gemeente in beeld brengen.

Windenergie

Voor het realiseren van geschikte windturbines geldt de provinciale Interim Omgevings- verordening (IOV). De verordening bepaalt dat er minimaal sprake dient te zijn van 3 windturbines in een lijn- of clusteropstelling. Binnen de RES Noordoost Brabant is afgesproken dat het wenselijk is dat er minimaal sprake is van clusters van 5 windturbines en worden oude ontginningen en beekdalen uitgesloten van plaatsing. Het college heeft laten onderzoeken waar clusters van 3 tot 5 windmolens mogelijk zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er een beperkt aantal potentiële locaties voor wind in Boxtel is. En het gebied aan de noordzijde van de gemeente Boxtel (Wilhelminapark naast de A2) lijkt vooralsnog het meest kansrijk. Voor de haalbaarheid is nader onderzoek en overleg met buurgemeenten, grondeigenaren en de netwerkbeheerder noodzakelijk. Daarnaast stelt de gemeente een afwegingskader voor windparken op.

Zonneparken

De visie biedt initiatiefnemers van zonneprojecten, college en de gemeenteraad handvatten om de plannen aan te toetsen. In de gemeente Boxtel is in de eerste fase ruimte voor maximaal 50 hectare zonneparken van maximaal 50 megawatt in de gehele gemeente. Elk park mag niet groter zijn dan 20 hectare. In de visie zijn de voorwaarden opgenomen waaraan initiatieven moeten voldoen.
Ingediende initiatieven worden ook getoetst aan de zogeheten zonneladder. Deze ladder geeft aan dat eerst het potentieel aan zonnepanelen op daken moet worden benut (trede 1). Vervolgens komen parken nabij stedelijk gebied in aanmerking (trede 2). In de laatste plaats wordt gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken in het buitengebied (trede 3).
Boxtel neemt in eerste instantie alleen initiatieven uit trede 2 in behandeling. Als de beschikbare 50 hectare niet wordt benut, komen de hoogst scorende initiatieven in trede 3 in aanmerking. In de visie is door middel van 6 stappen de beoordeling van initiatieven beschreven. Bij die beoordeling wordt onder meer getoetst op:

  • Welke manier de omgeving participeert in het project.
  • Toename van de biodiversiteit op en direct nabij de projectlocatie.
  • De borging van de ruimtelijke kwaliteit van het zonnepark.
  • De maatschappelijke kosten voor inpassing op het elektriciteitsnetwerk.
  • Toename van de recreatieve en toeristische waarde.
  • Invulling van de waterbergingsfunctie in een gebied met een waterbergingsopgave.
  • Afname van de stikstofdepositie in een zone van 1 kilometer rondom de Kampina.

Advies uitgebreide werkgroep WUBB

Volgens planning kunnen initiatiefnemers in het vierde kwartaal van dit jaar hun plannen indienen. Een (delegatie van) de werkgroep WUBBB -aangevuld met onafhankelijke deskundigen- beoordeelt de ingediende verzoeken op ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het college stelt op basis van de adviezen van de werkgroep de voorkeursvolgorde op van de ingediende plannen. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor zonneparken buiten de bebouwde kom groter dan 1,5 hectare of een bebouwingsoppervlakte groter dan 2.500 m2.

Optimale mix zon en wind

De gemeente streeft naar een optimale mix van zon- en windenergie. Om dat bereiken zijn rendabele businesscases noodzakelijk. Landelijke wetgeving en subsidieregelingen hebben daarop grote invloed. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle realisatie is de inpassing van de energie uit zon en wind op het elektriciteitsnetwerk. Daarvoor zijn investeringen nodig in het elektriciteitsnetwerk door Enexis en Tennet en moet de Elektriciteitswet worden aangepast.