Agenda raadsvergadering

Op dinsdag 12 september aanstaande vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avonden op de agenda staan. Je bent van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. Ook wordt de raadsvergadering uitgezonden. Op de dag van de vergadering plaatsen we op onze website een link naar de vergadering. Via deze rechtstreekse uitzending ziet en hoor je wat er in de raadszaal wordt besproken. Bekijk alvast de conceptagenda en de bijlagen

Agenda

Rubriek Oordeelvormend 

Gelegenheid tot inspreken over niet geagendeerde onderwerpen; tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier via griffie@boxtel.nl of 0411-655911

Rubriek Oordeelvormend en besluitvormend 

 • Bestemmingsplan Bosscheweg Boxtel, rotonde De Ketting 
  De gemeente Boxtel is bezig om een gedeelte van de Bosscheweg opnieuw in te richten. Onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een rotonde ter hoogte van de kruising met de Baandervrouwenlaan. Hiervoor is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 • Bestemmingsplan Koevoortseweg 6 
  Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee woningen mogelijk. De voormalige varkenshouderij wordt hierbij gesaneerd. 
 • (Eind)concept Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 
  Sinds twee jaar zijn het Rijk, de provincie, de waterschappen en de gemeenten aan het ontdekken wat de juiste koers is voor een duurzame verstedelijking van Brabant en de stedelijke regio’s. De raad kan nu kennis nemen van het (eind)concept Ontwikkelperspectief en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken. 
 • Nota grondbeleid 
  De huidige nota grondbeleid is vastgesteld in 2016. De gemeentelijke ambities en de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 vragen om een herijking van het grondbeleid. 
 • Prioriteitennota Samenwerkingsagenda RNOB 2023 
  Gemeente Boxtel neemt met een aantal andere gemeenten en waterschappen deel aan het samenwerkingsverband Regio Noord-Oost Brabant. Zowel de Samenwerkingsagenda Richting 2030 (wat doen we gezamenlijk) als het Samenwerkingsconvenant 2021 – 2024 (hoe doen we dat) zijn eerder in de raad besproken. Diverse ontwikkelingen maken de prioritering in de regionale agenda noodzakelijk. 
 • Evaluatie Duurzaam thuis wonen lening en Duurzaamheidslening ondernemers, verenigingen en VVE's 
  Op 1 juli 2022 is de verordening voor de Duurzaam Thuis Wonen lening en Duurzaamheidslening Ondernemers, Verenigingen en VVE’s ingegaan. Na een jaar ervaring heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de praktijkervaring en ontwikkeling binnen het Warmtefond, worden beide verordeningen aangepast. 
 • Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 202 
  De raad dient het college toestemming te geven om de gewijzigde centrumregeling vast kunnen stellen.