Albinonistraat van vier naar drie bouwlagen

PERSBERICHT - De gemeente Boxtel heeft in het verleden in samenspraak met Joost afspraken gemaakt over een bouwplan voor 28 appartementen in de Albinonistraat op het terrein van de voormalige basisschool De Beemden. Deze plannen gingen uit van vier bouwlagen. In de omgeving was er onvrede over de totstandkoming van de plannen met een hoogte van vier bouwlagen. Wethouder Van der Zanden is met dit signaal voorspoedig aan de slag gegaan, wat heeft geleid tot een aanpassing van de plannen naar een bouwhoogte van drie lagen. In de gemeenteraad is begin 2021 al door een afvaardiging van de buurt ingesproken om hun ongenoegen over het proces kenbaar te maken. Wethouder Van der Zanden heeft na zijn aantreden actief contact gezocht met de afvaardiging om van hen te vernemen waar het ongenoegen door is ontstaan. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er onvrede was over de contacten met Woonstichting Joost én over de hoogte van de vier bouwlagen.

Draagvlak

Omdat plannen sneller tot wasdom komen als er draagvlak is, is er vervolgens contact gezocht met Woonstichting Joost. Uitkomst van die gesprekken is dat er een plan in voorbereiding is van drie bouwlagen met daarin 27 appartementen en inpandige berging. Deze wijziging in de plannen is afgelopen week overgebracht aan de afvaardiging van de buurt. Zij reageerde verheugd op de gewijzigde plannen.

Verder

Woonstichting Joost gaat nu verder aan de slag met het uitwerken van de plannen en het voeren van een actieve omgevingsdialoog. Daarna werkt de gemeente de plannen uit in een ontwerpbestemmingsplan. Na goedkeuring daarvan in het college volgt de zienswijzeprocedure. Vervolgens wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Planning

Over de precieze planning is nu in de vakantieperiode nog geen duidelijkheid te geven.
Wethouder van der Zanden is opgelucht dat door de gevoerde gesprekken en het goed luisteren naar de opmerkingen van burgers in de directe nabijheid van het bouwplan, er nu wel draagvlak is vanuit de omgeving voor het bouwplan van drie bouwlagen. “Ik beschouw het als mijn opdracht om bouwplannen tot uitvoering te brengen. Dit lukt het snelste met draagvlak vanuit de omgeving, zonder procedures bij de Raad van State. Ik vertrouw erop dat deze verandering van de plannen daar een flinke bijdrage aan levert. Boxtel krijgt er 27 mooie sociale huurwoningen bij, een belangrijke doelgroep!”