Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de bijzondere raadsvergadering van 23 februari 2021 verschillende besluiten genomen. De besluiten die de gemeenteraad neemt gaan over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook zelf iets voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft.

Raadsvergadering 23 februari 2021

De raad heeft besluiten genomen over:

 • Beleidsakkoord 2021-2026: ‘Samen aan de slag’
 • Collegevorming:
  Benoeming van de wethouders op voordracht van de raad en aanvaarding van de benoemingen.
  - Onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders (schorsing).
  Beëdiging van de wethouders
 • Toelating nieuwe leden tot de raad van de gemeente Boxtel
  Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden (schorsing).
  Beëdiging van de nieuwe raadsleden.

Beleidsakkoord 2021-2026: ‘Samen aan de slag’

Als gevolg van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020 hebben de fracties BALANS, Combinatie95 en INbox een nieuw beleidsakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

De raad heeft ingestemd met dit voorstel

Aan de gemeenteraad is gevraagd dit beleidsakkoord vast te stellen. Met uitzonding van de fractie VVD hebben alle fracties voor het beleidsakkoord gestemd. Het beleidsakkoord is nu ter uitvoering in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.

Collegevorming

Tijdens de coalitiebesprekingen zijn afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Daarnaast kiest de coalitie ervoor 5 kandidaat wethouders voor te dragen voor benoeming en installatie, ieder voor 80% (in totaal 4,0 formatieplaatsen).  

De raad heeft ingestemd met dit voorstel

Aan de gemeenteraad is gevraagd het aantal wethouders en de totale tijdsbestedingsnorm vast te stellen, de wethouder voor de gemeente te benoemen en een ad-hoc commissie in te stellen voor het onderzoek van de geloofsbrieven. De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw Van Alphen – Habraken, mevrouw Van Laarhoven, de heer Heesen, de heer Van Nistelrooij en de heer Van der Zanden als wethouder waarna zij zijn benoemd tot wethouder.

Toelating nieuwe leden tot de raad van de gemeente Boxtel

Met de benoeming van de 5 wethouders zijn er 4 open plaatsen in de gemeenteraad ontstaan. Mevrouw Van den Akker, mevrouw Van Esch, de heer Bressers en de heer De Koning staan als eerstvolgende op de kieslijst van respectievelijk BALANS, Combinatie95 en INbox, en komen daarmee als raadslid in aanmerking.

De raad heeft ingestemd met dit voorstel

Aan de gemeenteraad is gevraagd genoemde mensen tot de gemeenteraad toe te laten. De geloofsbrieven van deze mensen zijn onderzocht door een ad-hoc commissie en akkoord bevonden. Daarmee heeft de gemeenteraad ingestemd met het toelaten van mevrouw Van den Akker, mevrouw Van Esch, de heer Bressers en de heer De Koning.

Amendementen en moties

Op het beleidsakkoord zijn diverse amendementen en moties ingediend.

Amendementen:

 • Vorst B voor Boxtelse ondernemers (ingediend door het CDA)
 • Formatie wethouders (ingediend door het CDA, VVD, D66, SP en PvdA-GroenLinks)
 • Duurzaamheidsagenda (ingediend door PvdA-GroenLinks)
 • Aanpassing verkeersmaatregelen (ingediend door de VVD)
 • Geen extra externe kosten onderzoek Noordelijke Ontsluitingsweg, via Quick Scan een ambtelijk haalbaarheidsonderzoek doen (ingediend door de SP en D66)
 • Lokale lasten onderdeel laten uitmaken van Kerntakendiscussie (ingediend door D66, SP en PvdA-GroenLinks)
   

Moties:

 • Hellingbaan fietstunnel richting Tongeren (ingediend door het CDA)
 • Onderzoek woningbouwlocaties Esch (ingediend door het CDA)
 • Financiële onderbouwing en coalitieakkoord (ingediend door CDA, PvdA-GroenLinks, SP, D66 en VVD)
 • Woningbouw actieplan (ingediend door de VVD)
 • Integrale verkeersvisie (ingediend door de VVD)
 • Alles op alles zetten om het Sociale Gezicht van Boxtel overeind te houden (ingediend door de SP en D66)
 • De notitie ‘Samen ouder worden in Boxtel’ wordt uiterlijk in de maand mei van dit jaar in de gemeenteraad vastgesteld (ingediend door de SP, het CDA en PvdA-GroenLinks)
 • Concrete actie op begaanbaarheid van trottoirs en paden (ingediend door de SP, het CDA en D66)

Meer informatie

Kijk voor alle raadsbesluiten en de stemming over de amendementen en moties hier

De volgende raadsvergadering is op 16 maart 2021.