Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de raadsvergadering van 21 december 2021 verschillende besluiten genomen. De besluiten die de gemeenteraad neemt gaan over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook zelf iets voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft. 
 

Wat heeft de raad besloten op 21 december ?

TransitieVisie Warmte gemeente Boxtel
Elke gemeente moet voor eind 2021 een TransitieVisie Warmte vaststellen. De TransitieVisie Warmte geeft een eerste richting aan de aanpak van het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving (zowel woningen als andere gebouwen). Hiermee wordt voldaan aan de doelen uit de Klimaatwet, Klimaatakkoord en RES NOB 1.0. 

Aan de gemeenteraad is gevraagd:
1.    De TransitieVisie Warmte vast te stellen
Het raadsvoorstel is unaniem vastgesteld. 

De fractie PvdAGroenLinks heeft een motie ‘Besparingsambassadeur en Besparingsmaatje ingediend waarmee men het college verzoekt om in de concrete uitwerkingsplannen in het voorjaar van 2022 een Besparingsambassadeur en Besparingsmaatjes op te nemen en als gemeente daarin een actieve rol te spelen.
Na het horen van de beraadslaging en een toezegging van de portefeuillehouder heeft PvdAGroenLinks de motie ingetrokken. 
 

Leefbaarheidsproblemen door verkeersoverlast in de Baroniestraat

De maatregelen binnen het programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zijn uitgesteld door de stikstofproblematiek. Dat was voor de werkgroep ‘as Baroniestraat’ reden om contact op te nemen met de gemeente. Het doel van de werkgroep was om te komen tot tijdelijke maatregelen die de leefbaarheid op de as verbeteren, voordat de dubbele overweg sluit als definitieve maatregel binnen PHS. 

Aan de gemeenteraad is gevraagd: 
1.    Variant 2, het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op een deel van de Breukelsestraat en de Baroniestraat (van de Tongersestraat richting de Annastraat) tot het moment dat de dubbele overweg wordt gesloten, vast te stellen als uitvoeringsscenario; 
2.    Het college opdracht te geven voor het nemen van het verkeersbesluit en de uitvoering van de voorgestelde maatregel;
3.    De bijbehorende kosten van ca. 15.000,- te dekken uit het beschikbaar gestelde budget uit het beleidsakkoord (UBA nr 128: Passende maatregelen Baroniestraat) voor het jaar 2021. Het beschikbare budget zal voor de uitvoering overgeheveld worden naar 2022 met de jaarrekening 2021.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

De fracties D66, BALANS, VVD, CDA, INbox en PvdAGroenLinks hebben een motie ‘Evaluatie verkeersmaatregelen Baroniestraat’ ingediend waarmee zij het college verzoekt:
na een periode van 1 jaar na invoering van de maatregelen te evalueren wat het effect van de verkeersmaatregelen is in zowel de Baroniestraat als de omliggende straten, inclusief de Tongersestraat, Tongeren, Kalksheuvel en ondernemers op Ladonk, en de resultaten deelt met de gemeenteraad. 
De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met de motie.
 

Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2022

Met deze tariefaanpassingen en overige wijzigen wordt bereikt dat de verordeningen in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving.  

De fracties CDA, VVD, D66 en PvdAGroenLinks hebben een amendement ‘Toeristendifferentiatie Toeristenbelasting’ ingediend waarmee men voorstelt te besluiten de voorgenomen tariefaanpassingen als volgt te wijzigen:
-    het tarief van campings bedraagt per persoon per overnachting € 1,70 en het tarief voor andere locaties per persoon per overnachting € 2,00.
-    de dekking van deze wijziging wordt gezocht in het budget toerisme.
Dit amendement is unaniem aangenomen.

Aan de gemeenteraad is in het raadsvoorstel gevraagd: 
1.    De (tarief)aanpassingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2022 vast te stellen
2.    Hiertoe de volgende verordeningen vast te stellen:

  •  Verordening onroerende-zaakbelasting 2022
  •  Verordening toeristenbelasting 2022
  •  Verordening reclamebelasting 2022
  •  Legesverordening 2022
  •  Verordening marktgelden 2022
  •  Verordening precariobelasting 2022
  •  Verordening rioolaansluitrechten 2022
  •  Verordening begrafenisrechten 2022
  •  Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
  •  Verordening rioolheffing 2022

3.    De 4e wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

De fractie VVD heeft een motie ‘Invoeren toeristenbelasting arbeidsmigranten’ ingediend waarmee het college wordt opgeroepen:
-    bij de nieuwe vormen van huisvesting van arbeidsmigranten ook te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een vorm van toeristenbelasting te heffen op de niet-ingezetene arbeidsmigranten. 
-    waarbij het college kan kiezen die tarieven anders op te bouwen dan de ‘bekende’ vorm van toeristenbelasting.
Deze motie is unaniem aangenomen.
 

Herzien beheerplan Civieltechnische Kunstwerken Boxtel 2021-2025

Door de toevoeging van het areaal van Esch aan het areaal van Boxtel, toevoeging van een aantal eigen kunstwerken en meer inzicht in het onderhoud van kunstwerken van derden is een Herziend beheerplan nodig. 

Aan de gemeenteraad is gevraagd:
1.    Het 'Herziend Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken Boxtel 2021-2025' vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024;
2.    Dit beheerplan als leidraad voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud te gebruiken;
3.    De jaarlijkse kosten voor inspecties, onderzoeken en klein- en dagelijks onderhoud ten laste te brengen van de exploitatie (in overeenstemming met wet- en regelgeving). 
4.    Groot, planmatig onderhoud van de Civieltechnische kunstwerken ten laste te brengen van de betreffende voorziening; 
5.    De vervangingskosten van civieltechnische kunstwerken, in overeenstemming met het investeringsplan, te activeren; 
6.    Het 'Herziend Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel 2021-2025', na vaststelling door de Raad, op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
 

Beleidsvisie Openbare Verlichting en het daarin opgenomen Uitvoeringsplan 2021-2025

Het vigerende Beleidsplan Openbare Verlichting Boxtel 2014-2018 dateert uit 2014 en is aan herziening toe. De actualisatie van de nu voorliggende Beleidsvisie voor de lange termijn en het daarin opgenomen Uitwerkingsplan zorgt voor een goede en duurzame verlichting voor een veilig en prettig leefklimaat.

Aan de gemeenteraad is gevraagd:
1.    De 'Beleidsvisie Openbare Verlichting Gemeente Boxtel en het daarin opgenomen Uitvoeringsplan 2021-2025' vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het 'Beleidsplan Openbare Verlichting Boxtel 2014-2018';
2.    De storting in de voorziening voor het gedeelte uitvoeringsplannen laten vervallen en inzetten om de kapitaallasten en exploitatiekosten te dekken;
3.    Uitgaven voor de vervangingskosten voor zowel masten als armaturen (uitvoeringsplan) activeren en kosten voor onderhoud bekostigen uit de exploitatie;
4.    De 'Beleidsvisie Openbare Verlichting Gemeente Boxtel en het daarin opgenomen Uitvoeringsplan 2021-2025, na bekendmaking in werking te laten treden.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Postelstraat ong, Esch’

Met dit bestemmingsplan wordt woningbouw in de vorm van 4 ruimte-voor-ruimtewoningen mogelijk gemaakt aan de Postelstraat in Esch in combinatie met natuurontwikkeling. 

De fracties PvdAGroenLinks, CDA en Combinatie95 hebben een amendement ‘Visie Postelstraat’ ingediend waarmee men voorstelt het huidige besluit te wijzigen in: 
1.    De besluitvorming over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘'Herziening Buitengebied, Postelstraat ong, Esch' met IMRO-code NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01 (en met de nieuwe Boxtelse IMRO-code: NL.IMRO.0757.BP17BGPOSTONG-VST1) aan te houden;
2.    Eerst in overleg te treden met de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de provincie Noord Brabant om te komen tot een totale visie op het te ontwikkelen gebied aan de Postelstraat. Globaal gelegen tussen de Essche stroom, de kikkertuin en de achterzijde van de Spankertstraat en de Postelstraat. Hierin ook de mogelijkheden mee te nemen van de VAB-locatie en rekening te houden met de ontwikkelingen rondom de school. Teneinde te komen tot een gedragen visie over de complete ontwikkeling van dit gebied waarbij ook nadrukkelijk recht gedaan wordt aan de roep om meer kleinschalige woningbouw, waarbij specifiek aandacht is voor starters; 
3.    De uitkomst van deze gesprekken en de visie uiterlijk in september 2022 terug te koppelen aan de gemeenteraad;
4.    Na de terugkoppeling aan de raad de bestemmingsplanprocedure in lijn met de visie te hervatten.
Dit amendement is verworpen. De fracties CDA, PvdAGroenLinks en Combinatie hebben voor gestemd. De fracties BALANS, D66, INbox, VVD hebben tegen gestemd. 

Aan de gemeenteraad is gevraagd:
1.    Het bestemmingsplan ‘'Herziening Buitengebied, Postelstraat ong, Esch' met IMRO-code NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01 (en met de nieuwe Boxtelse IMRO-code: NL.IMRO.0757.BP17BGPOSTONG-VST1) gewijzigd vast te stellen; 
2.    De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
3.    De Nota van zienswijzen vast te stellen en daarmee de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
4.    De Nota van wijzigingen vast te stellen; 
5.    Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
Het raadsvoorstel is aangenomen. De fracties BALANS, D66, INbox en VVD hebben voor het voorstel gestemd, de fracties CDA, PvdAGroenLinks en Combinatie95 hebben tegen het voorstel gestemd.

Benoeming leden van de commissie ‘Klankbordgesprekken burgemeester en raad’

Deze commissie voert namens de raad jaarlijks een gesprek met de burgemeester, om de samenwerking tussen raad en burgemeester te evalueren met als doel de samenwerking te onderhouden en te verbeteren. De commissie bestaat uit de waarnemend voorzitter van de raad (tevens voorzitter van deze commissie) en drie raadsleden. Voor deze commissie hebben zich kandidaat gesteld: Mariëlle Wijffelaars, Gerlof Roubos en Joep Schalkx. 

Aan de gemeenteraad is gevraagd:
1.    Te benoemen tot lid van de commissie ‘Klankbordgesprekken burgemeester en raad’ voor de raadsperiode 2021-2026: Mariëlle Wijffelaars, Gerlof Roubos en Joep Schalkx.
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Afscheid van Vera Brouns-Wagenaars als lid van de gemeenteraad
Na bijna 8 jaar in de gemeenteraad, waarvan de laatste 3 jaar als fractievoorzitter, heeft gemeenteraadslid Vera Brouns-Wagenaars aangegeven per 1 januari 2022 te stoppen als raadslid van de gemeente Boxtel. De voorzitter van de raad bedankt Vera namens de raad en de inwoners van Boxtel voor haar inzet, haar deelname in diverse raadswerkgroepen, het altijd zoeken naar verbinding en er te zijn voor de inwoners van Boxtel.  

Toelating van de heer R.I.H.G. de Los Hoyos Soto als lid van de raad van de gemeente Boxtel
Met het vertrek van raadslid Vera Brouns-Wagenaars van de fractie CDA ontstaat er een open plaats in de raad van de gemeente Boxtel. Met de toelating van dhr. de Los Hoyos Soto wordt voorzien in invulling van deze opengevallen plaats.  

Een onderzoekscommissie, bestaande uit drie leden van de raad, heeft de geloofsbrieven en de bijbehorende stukken van de heer De Los Hoyos Soto onderzocht. In de raadsvergadering heeft de onderzoekscommissie verslag uitgebracht. Er zijn geen bezwaren gerezen met betrekking tot de toelating als lid van de raad. De aanvaarding van het ambt heeft plaatsgevonden door het afleggen van de eed door de heer de Los Hoyos Soto. 

Alles nog eens rustig nalezen, terugluisteren of terugkijken via deze link. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met de griffie. 

De volgende raadsvergadering is op 8 februari 2022.