Besluiten van de gemeenteraad raadvergadering 2 februari

De gemeenteraad van Boxtel heeft in de raadsvergadering van 2 februari 2021 verschillende besluiten genomen. De besluiten die de gemeenteraad neemt gaan over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doet. Maar de raad kan ook zelf iets voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad brengt je graag op de hoogte van de besluiten die zij genomen heeft.

Raadsvergadering 2 februari 2021

De raad heeft besluiten genomen over:

  • Aanpassing verordening Sociaal Domein
  • Tarieven onroerende-zaakbelasting 2021
  • Concept kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord 2022
  • Motie vreemd aan de orde van de dag: Gemeenten-in-nood-fonds – Motie voor VNG
  • Motie vreemd aan de orde van de dag: Effectiviteit Boxtelse heroverweging

Wat heeft de raad besloten?

Aanpassing verordening Sociaal Domein

Vanwege een verandering in de wet, regionale afspraken en bevindingen vanuit de praktijk zijn er technische aanpassingen nodig op de Verordening Sociaal Domein. In een verschillenoverzicht is aangegeven welke artikelen zijn aangepast en waarom. De overige artikelen blijven zoals ze al waren.

De raad heeft ingestemd met dit voorstel
Aan de gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de verordening Sociaal Domein. Alle fracties hebben voor dit voorstel gestemd. 

 

Tarieven onroerende-zaakbelastingen 2021

Het resultaat van de herwaardering van de WOZ-waarden van alle onroerende zaken binnen de gemeente is afgerond. Nu de herwaardering is afgerond is aan de gemeenteraad een tariefvoorstel voor de onroerende zaakbelasting 2021 gedaan.

De raad heeft ingestemd met dit voorstel
Aan de gemeenteraad is gevraagd de verordening onroerende zaakbelastingen 2021 vast te stellen. Alle fracties hebben voor dit voorstel gestemd.

 

Concept kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord 2022

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft de concept kadernota 2022 naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. De kadernota geeft bouwstenen om de begroting van de ODBN voor 2022 te bepalen. De deelnemende gemeenten kunnen tot 4 maart 2021 een reactie geven op het concept van de kadernota.

De raad heeft ingestemd met dit voorstel
Aan de gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de concept kadernota ODBN. Alle fracties hebben voor dit voorstel gestemd. Het besluit van de gemeenteraad wordt in een brief aan de ODBN bekend gemaakt.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Gemeenten-in-nood-fonds – Motie voor VNG

De gemeenteraad roept het college op aan te sluiten bij het verzoek van Raden in verzet om voor de motie te stemmen op het VNG congres van 12 februari 2021.

Deze motie vreemd aan de orde van de dag is aangenomen door de raad
De fracties PvdAGroenLinks, BALANS, INbox, SP en Combinatie95 hebben voor deze motie vreemd aan de orde van de dag gestemd. De fracties CDA, D66, VVD hebben tegen gestemd. Een meerderheid van de raad is het eens met deze motie vreemd aan de orde van de dag en daarmee is deze aangenomen.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Effectiviteit Boxtelse heroverweging

De gemeenteraad wordt met deze motie vreemd aan de orde van de dag opgeroepen de Boxtelse heroverweging in de huidige vorm per direct te beëindigen en een gewijzigd model te heroverwegen op een later tijdstip.

Deze motie vreemd aan de orde van de dag is afgewezen door de raad
De fracties CDA, PvdAGroenLinks en SP hebben voor deze motie vreemd aan de orde van de dag gestemd. De fracties BALANS, Combinatie95, D66, VVD en INbox hebben tegen gestemd. Een meerderheid van de raad heeft tegengestemd en daarmee is deze afgewezen.

Bekijk alle raadsbesluiten

Deze vind je op de pagina over de gemeenteraadDe volgende raadsvergadering is op 16 maart 2021.