Boxtel koerst op sluitende meerjarenbegroting

Tientallen gemeenten staan voor ingrijpende bezuinigen door de zorgtaken (onder andere WMO en jeugd) die zij er in 2015 bij hebben gekregen van het rijk. Ook Boxtel wordt geconfronteerd met deze opgave. Daarom hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Boxtel zich gisteren gebogen over de vraag: hoe houden we Boxtel financieel gezond?

Na een toelichting door burgemeester Naterop en wethouder van Wanrooij zijn er gedurende de avond verschillende stellingen besproken.

  1. Ben je bereid om in het nieuwe beleid keuzes te maken?
  2. Ben je bereid oud beleid ter discussie te stellen voor nieuw beleid?
  3. Ben je bereid deze keuzes af te zetten tegen het dna van Boxtel, zodat het past bij de gemeente die we zijn?

De beraadslaging leidde niet direct tot concrete bezuinigingsopdrachten, maar gaf wel een eerste aanzet tot een richting voor de komende periode. De raad gaf aan graag mee te denken en te praten over de keuzes.

Sluitend

Het college gaat nu verder aan de slag met de opgehaalde koersen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. In het najaar worden de gemaakte keuzes gepresenteerd in de begroting, die dan ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor het zover is, praat de raad nog in de openbaarheid over de financiën van Boxtel. De eerst komende keer is in de openbare raadsvergadering van 2 juli. In de zomer wordt een benchmark en quick scan uitgevoerd. De uitkomsten geven richting aan de voorstellen om de begroting te laten sluiten. Na de zomer praat het college de raad hierover bij.

Eind 2020 zullen er vanwege de herindeling van Haaren gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Esch komt dan bij Boxtel. Het college werkt daarom toe naar een unaniem vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2024. Het volgende college kan dan aan de slag vanuit een gedragen financiële situatie en bijbehorende inhoudelijke ambitie. Het is dan ook de wens van wethouder Van Wanrooij dat de begroting met instemming van de gehele raad wordt vastgesteld.